Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Niedziela 27.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatrudnianie cudzoziemców

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

Do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca wymagany jest numer REGON. Każda osoba fizyczna która nabyła grunty rolne i utworzyła gospodarstwo rolne jest zobowiązana do złożenia w Głównym Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego ma siedzibę lub według adresu zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów na druku RG-1 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, powodujący nadanie numeru REGON. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, czyli akt notarialny lub decyzję o wymiarze podatku rolnego. Za wpis do rejestru REGON Główny Urząd Statystyczny nie pobiera żadnych opłat. Obowiązek rejestracji w systemie REGON dotyczy wszystkich osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne.


Informacja dot. przyjmowania Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi do 27.12.2017r.

W związku  z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku  nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) dotyczących zmian w zakresie wydawania Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (…), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż obecnie obowiązujące wnioski dotyczące ww. oświadczeń przyjmowane będą do dnia 27.12.2017 r. do godz. 15:00. Dotyczy to również wniosków składanych poprzez elektroniczny portal praca.gov.pl


Informacja o zmianach w przepisach od 01.01.2018 r. dot. rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

W związku  z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku  nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2350) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż:

• Pracodawca będzie zobowiązany uiścić kwotę 30 zł w przypadku złożenia wniosku o powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową na:

Numer konta: 04 1560 0013 2756 5441 7000 0005

tytuł przelewu: zezwolenia na pracę sezonową, imię i nazwisko cudzoziemca.

wzór polecenia wpłaty na prace sezonowe

• Pracodawca będzie zobowiązany uiścić kwotę 30 zł w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na:

Numer konta: 31 1560 0013 2756 5441 7000 0004

tytuł przelewu: oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, imię i nazwisko cudzoziemca.

Wzór wpłaty oświadczenie o powierzeniu


Informacja o zmianach dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Jak zatrudnić cudzoziemca (MRPIPS)-link do strony


Informacja dotycząca Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi-zmiany od 01.01.2018 r.

OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI

Formuła oświadczenia jest zachowana dla cudzoziemców wykonujących pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach dotyczących pracy sezonowej przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez  cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.
 

Dokumenty, które należy dołączyć do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość- w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna,

 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

 • dowód wpłaty w wysokości 30 zł.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Informacja dotycząca prac sezonowych od 01.01.2018 r.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ

Zezwolenie na pracę sezonową będzie nowym typem zezwolenia  wprowadzonym ze względu na konieczność implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Dokumenty, które należy dołączyć, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową:

 • Ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • Kopię  ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (kopia wszystkich stron paszportu);
 • Kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • Informację, o  której mowa w art.88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • Dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat –  w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • Dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • Dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Podmiot musi uzyskać Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

W tym celu należy zgłosić ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Powiatowy Urząd Pracy, w imieniu starosty, wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty, w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego oraz spełnia, co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat bądź pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub małżonka,
 • jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust.1, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach określonych w tym zezwoleniu,
 • posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.

Więcej informacji na stronie cudzoziemcy.gov.pl


Informacja dotycząca zgłaszania ofert w celu uzyskania informacji starosty-zmiany od 01.01.2018 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-05-02 21:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-05-08 10:28:22)
 
 
ilość odwiedzin: 1608305

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X