Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatrudnianie cudzoziemców

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy

W związku z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1543), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 1 września 2017r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r., na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania  pracy

DOKUMENTY DO POBRANIA


Informacja o planowanych zmianach w przepisach dotyczących rejestracji oświadczeń

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w związku z informacjami o planowanych zmianach przepisów dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy oświadczenia przewidujące rozpoczęcie zatrudnienia po 30 czerwca 2017 r. mogą być nieskuteczne z punktu widzenia faktycznej możliwości powierzenia pracy cudzoziemcom.

Informujemy również, iż na bieżąco będziemy informować o aktualnej sytuacji prawnej.


Informacja dotycząca powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje podmioty zamierzające powierzyć wykonywanie pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy  iż:

 • praca jest przez cudzoziemca wykonywana legalnie pod warunkiem podpisania odpowiedniej umowy zawierającej warunki zatrudnienia i wynagrodzenia takie jak były określone w oświadczeniu, oświadczenie nie jest umową,
 • mogą złożyć zgłoszenie oferty pracy i pozyskać kandydatów do pracy w oparciu o rejestr osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • fakt rezygnacji z zamiaru powierzenia wykonywania pracy należy zgłosić do PUP.

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Podmiot zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi zobowiązany jest do zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie.

Oświadczenie powinno być wypełnione czytelnie, aby umożliwić weryfikację danych identyfikujących zarówno pracodawcę oraz cudzoziemca. Podmiot składający oświadczenie zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego zgodność informacji zawartych w oświadczeniu, tj.:

 1. w przypadku działalności gospodarczej:
  • wpis do KRS lub
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 2. w przypadku działalności rolniczej:
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub
  • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub
  • inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
 3. w przypadku osoby fizycznej:
  • dowód osobisty

DRUKI DO POBRANIA

w formacie *PDF

w formacie *DOC

Ważne! Procedura rejestracji oświadczeń możliwa jest w siedzibie PUP, minimum następnego dnia po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza.


Zatrudnienie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Podmiot musi uzyskać Informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

W tym celu należy zgłosić ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Powiatowy Urząd Pracy, w imieniu starosty, wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty, w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy, w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Cudzoziemcem uprawnionym do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego oraz spełnia, co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii Europejskiej,
 • jest obywatelem państwa nie będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat bądź pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub małżonka,
 • jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 Ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.),
 • posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust.1, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach określonych w tym zezwoleniu,
 • posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
  • na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
  • w ramach ruchu bezwizowego.

Więcej informacji na stronie cudzoziemcy.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-05-02 21:01:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-08-31 15:46:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1445053

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X