Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staże

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od 26 września 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 25.08.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM) na lata 2014-2020.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 22 sierpnia 2017 r.  wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 5 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres 3 miesięcy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 4 lipca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 30 maja 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 6 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres do 5 miesięcy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 30 maja 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 6 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres do 5 miesięcy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 5 kwietnia  2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 15 marca 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 2 marca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z PO WER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 22 lutego 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 31 stycznia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od dnia 25.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z RPO WM oraz FP

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 10.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:

 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz
 • finansowanych z Funduszu Pracy

Staże dla osób bezrobotnych - zasady organizacji

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Wniosek o organizację stażu może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Organizator nie może w ciągu tego okresu zmniejszyć stanu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników dla wnioskowanego stanowiska lub pokrewnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację stażu Urząd kieruje do Organizatora na rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie 5 kandydatów na jedno miejsce stażowe spośród, których wybiera kandydata na staż.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 60 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku w związku z brakiem odpowiednich kandydatów wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania Organizatora.

W przypadku niewywiązania się Organizatora stażu z warunku zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej po zakończeniu stażu, Starosta nie będzie kierował innych bezrobotnych do odbycia stażu  u  Organizatora stażu w okresie kolejnych 24 miesięcy.

Starosta zobowiązuje się do:

 • wydawania skierowań bezrobotnemu do odbycia stażu,

 • wypłaty stypendium bezrobotnemu odbywającemu  staż w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych,

 • ustalenia i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za bezrobotnego odbywającego staż,

 • wydania bezrobotnemu zaświadczenia o odbyciu stażu.

Organizator zobowiązuje się do:

 • skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem do odbywania stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu pozyskania aktualnego orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wnioskowanym stanowisku,

 • przyjęcia skierowanego przez Starostę bezrobotnego oraz potwierdzenia przyjęcia w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania,

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,  z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

 • zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,

 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 • przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,

 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,

 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków  i napojów profilaktycznych,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, poinformowania Starosty o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydania bezrobotnemu opinii, zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,

 • dostarczenia Staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego,

 • udzielenia na wniosek bezrobotnego odbywającego staż 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu, za które przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

 • zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej po stażu na zasadach określonych w umowie o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,

 • przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy,

 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 • wypełnia kartę stażu zawierającą informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,

 • dostarczenia kopii badań lekarskich.

Zasady organizacji staży w PUP dla PWZ-plik DOCX(20KB)


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Funduszu Pracy  i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2017 roku koszty badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ FINANSOWANE.


Informacja dotycząca zwrotu kosztów przejazdu na staż

WAŻNE - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, od 2016 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą realizowane.


Fundusze Europejskie w 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-POWER

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 04.02.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Błonie.

 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) zarejestrowana po 01.01.2016 r. musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • długotrwale bezrobotne (w wieku 25-29 pozostające bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy),

 • z wykształceniem maksymalnie średnim.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku:

 • stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy,

 • umowy cywilnoprawnej jest spełnione pod warunkiem, że umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i wartość wynagrodzenia jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

 • umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).


Dokumenty do pobrania - staże - ogólne


Dokumenty do pobrania - staże z Funduszu Pracy


Dokumenty do pobrania - staże w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO)


Dokumenty do pobrania - staże w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-05-28 21:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-09-26 14:02:14)
 
 
ilość odwiedzin: 1445091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X