Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Sobota 01.08.2015

zaawansowane

Informacje

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie robót publicznych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu stażowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 10.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku ze zmianami w planie finansowym Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wznawia nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można składać do 15.06.2015 r.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

Fundusze Europejskie w 2015 r.
w Powiatowym Urzędzie Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2015 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat(przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych (57K 53M) zakwalifikowanych do II profilu pomocy.

Projekt przewiduje:

 • Staże dla 68 osób,
 • Szkolenia dla 37 osób,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób.

Informacje szczegółowe

 1. Staże w ramach projektu (PDF, 402KB), Informacje o stażach
 2. Szkolenia w ramach projektu (PDF, 396KB), Informacje o szkoleniach
 3. Jednorazowe środki w ramach projektu (PDF, 395KB)

Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze wykonywania powierzenia pracy

Informacja do pobrania (PDF, 530KB)


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

II edycja 08-12 czerwiec 2015 r.

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 18 - 20 maja 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

UWAGA: W związku z poczynionymi oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracydla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza do 08.05.2015 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zatrudnić stażystów po zakończeniu stażu.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Ponowne przyjmowanie wniosków nastąpi po otrzymaniu środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub uruchomieniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


Jeden Klik do Biznesu

plakat projektu Jeden klik do Biznesu, strona projektu www.prod.ceidg.gov.pl plik jpg


Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III (DOC, 512KB)

partnerzy projektu: FAR, Caritas Polska, Stowarzyszenie Integracja, Pomoc Maltańska


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 17 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2015-07-23 07:30:26)
 
 

ilość odwiedzin: 876068

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X