Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Środa 25.11.2015

zaawansowane

Informacje

Informacja o Giełdzie Pracy TRANSLINE

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na Giełdę Pracy
oferowane stanowisko:pracownik magazynu
Giełda odbędzie się: 24.11.2015 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, pok.nr 14.


Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą zagranicą

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pracą zagranicą
Spotkanie odbędzie się: 25.11.2015 r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, pok. nr 14.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w terminie do 10 grudnia 2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5.

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Błonie.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) zarejestrowana po 01.01.2015 r. musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych decyduje kolejność zgłoszeń.


Zamknięcie naboru wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 16.10.2015 r. zamyka nabór wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne w związku z realizacją nałożonych wskaźników w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Wstrzymanie naboru wniosków o zorganizowanie stażu

UWAGA - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 14.10.2015r. wstrzymuje nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w terminie: 14-18.09.2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. osoba w wieku powyżej 30 roku życia długotrwale bezrobotna
  lub/i
  osoba w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności
  lub/i
  osoba w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie
  lub/i
  kobieta w wieku powyżej 30 roku życia posiadająca wyższe lub policealne wykształcenie
  lub/i
  osoba w wieku powyżej 50 roku życia
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy);
 • powyżej 50 roku życia.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w terminie: 14-18.09.2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5.

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Błonie.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) zarejestrowana po 01.01.2015 r. musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.


Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 16-20 luty 2015 r. – zakończona

II edycja 08-12 czerwiec 2015 r. – zakończona

III edycja 14-18 września 2015 r. – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego*

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

*Kryteria kwalifikowalności obligatoryjne do udziału w projekcie:


Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 3-4 września 2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że ze względu na zbyt krótki termin realizacji staży od dnia 24.08.2015 r. zamyka w roku 2015 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2015 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych (57K 53M) zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Projekt przewiduje:

 • Szkolenia dla 37 osób,
 • Staże dla 68 osób,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

 1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
 2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

Wartość realizacji projektu wynosi: 1 118 300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 942 503,24 zł.

Informacje szczegółowe

 1. Staże w ramach projektu (PDF, 402KB), Informacje o stażach
 2. Szkolenia w ramach projektu (PDF, 396KB), Informacje o szkoleniach
 3. Jednorazowe środki w ramach projektu (PDF, 395KB)

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 06 sierpnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.
Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" - szkolenia indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 03.08.2015 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja o szkoleniach - RPO (DOC, 51KB)


"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" - staże

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 03.08.2015 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja o stażach - RPO (DOC, 56KB)


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie robót publicznych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu stażowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 10.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W związku ze zmianami w planie finansowym Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wznawia nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można składać do 15.06.2015 r.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2.


Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Informacja do pobrania (PDF, 1.78MB)


Nabór wniosków o zorganizowanie stażu

UWAGA: W związku z poczynionymi oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracydla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ogłasza do 08.05.2015 r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla przedsiębiorców, którzy zamierzają zatrudnić stażystów po zakończeniu stażu.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 14 kwietnia 2015 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Ponowne przyjmowanie wniosków nastąpi po otrzymaniu środków z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub uruchomieniu środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu PO WER o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


Jeden Klik do Biznesu

plakat projektu Jeden klik do Biznesu, strona projektu www.prod.ceidg.gov.pl plik jpg


Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III (DOC, 512KB)

partnerzy projektu: FAR, Caritas Polska, Stowarzyszenie Integracja, Pomoc Maltańska


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 17 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-11-09 20:32:06)
 
 

ilość odwiedzin: 935087

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X