Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Niedziela 22.01.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 17.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 17.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. skierowanie na szkolenie indywidualne;

 2. przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki;

 3. finansowanie kosztów studiów podyplomowych;

 4. sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 10.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 10.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:
 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz
 • finansowanych z Funduszu Pracy
 1. zorganizowanie robót publicznych,

 2. zorganizowanie prac interwencyjnych,

 3. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 4. refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja dotycząca wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą przyjmowane od 01.02.2017 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2017 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 2155) wkrótce pojawi się na stronie internetowej nowy druk wniosku.

Wniosek będzie zawierał m.in.:

 • dane pracodawcy;

 • określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;

 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z informacjami o nazwie i siedzibie realizatora usługi kształcenia ustawicznego, posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych, nazwie i liczbie godzin kształcenia ustawicznego, cenie usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Do wniosku pracodawca będzie zobowiązany dołączyć:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

 • Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Funduszu Pracy  i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągniecia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2017 roku koszty badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ FINANSOWANE.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób w wieku 30-50 lat

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że z dniem 29 listopada 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis  dla osób w wieku 30 - 50 lat.


Informacja o Warszawskich Zachodnich Targach Pracy w dniu 06.12.2016 r.

caz 06 grudnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

w Powiatowym Urzędzie Pracy

ul.  Poznańska 131A,

 05-850 Ożarów Mazowiecki

odbędą się

WARSZAWSKIE ZACHODNIE TARGI PRACY

 

Serdecznie zapraszamy pracodawców, którzy mają do zaoferowania wolne miejsca pracy.

Na zgłoszenia oczekujemy do 28.11.2016 r. wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa w targach pracy.

   Kontakt:

Deklaracja uczestnictwa pracodawcy w targach pracy (DOC, 60 KB)


Informacja o Giełdzie Pracy MC DONALD'S

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na Giełdę Pracy, oferowane stanowisko:

 • pracownik restauracji

Giełda odbędzie się 15.11.2016 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, pok. nr 14.


Informacja dotycząca 5 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 31.10.2016 r. przyjmowane będą Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis dla osób w wieku 30 - 50 lat.

W ramach naboru przyznanych zostanie 12 dotacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis, w pok. nr 6 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.
 

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 41 44 wew. 110.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  wznawia od dnia 10.10.2016 r. przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż  od dnia 10.10.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 26.09.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 26.09.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 26 września 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja o Giełdzie Pracy WADWICZ sp. z o. o.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na Giełdę Pracy, oferowane stanowisko:

 • pracownik magazynu/archiwista

Giełda odbędzie się 30.09.2016 r. o godzinie 11:00  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, pok. nr 14.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 12.09.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 24 sierpnia 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 23 sierpnia 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 10.08.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja o Giełdzie Pracy RANDSTAD

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na Giełdę Pracy, oferowane stanowisko:

 • pracownik magazynowy, miejsce pracy: Ołtarzew

Giełda odbędzie się 25.08.2016 r. o godzinie 10:00  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15, pok. nr 14.


Informacja o Giełdzie Pracy CARREFOUR

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza na Giełdę Pracy, oferowane stanowisko:

 • pracownik powierzchni sprzedaży, miejsce pracy:  Stare Babice

Giełda odbędzie się 19.08.2016 r. o godzinie 10:00, ul. Sienkiewicza 77, 05-082 Stare Babice.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 07.07.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 23.06.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w związku z uwolnieniem części środków finansowych przeznaczonych na realizację staży,  od dnia 21.06.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych  od dnia 15.06.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, od dnia 09.06.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych.                

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za osoby, które ukończyły 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 09.06.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Informacja dotycząca 4 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w okresie 27.06.2016 r. - 01.07.2016 r. odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis dla osób powyżej 30 roku życia.

W ramach naboru przyznanych zostanie 12 dotacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 6 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.
 

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 41 44 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 02.06.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne z projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PDF, 339 KB)


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenia indywidualne z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 20  maja 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne  finansowane ze środków:

 • Funduszu Pracy,
 • Projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 10  maja 2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za osoby, które ukończyły 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 26.04.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 26.04.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie organizacji prac interwencyjnych.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 26.04.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację robót publicznych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 25.04.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie organizacji robót publicznych.


Informacja o Europejskich Dniach Pracy "IT needs U"

Europejskie Dni Pracy  " IT needs U" 24 maja 2016r. - informacje szczegółowe (DOC, 30 KB)


Informacja o naborze wniosków o przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  ogłasza od dnia 18.04.2016 r. nabór wniosków o przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w związku z uwolnieniem części środków finansowych przeznaczonych na realizację staży,  od dnia 14.04.2016 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:

 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
 • finansowanych z Funduszu Pracy.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu.


Informacja dotycząca 2 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w terminie 16-20 maja 2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Kryteria kwalifikowalności obligatoryjne do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” (PDF, 339 KB)

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 07.04.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 01.04.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 22.03.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Informacja o projekcie "POMOC MALTAŃSKA - punkty informacyjno doradcze"

Projekt "POMOC MALTAŃSKA-punkty informacyjno doradcze_ogłoszenie (DOC, 961 KB)


Informacja o Europejskich Dniach Pracodawcy

Europejskie Dni Pracodawcy 4-15 kwietnia 2016 r. - informacja (DOC, 125 KB)

Europejskie Dni Pracodawcy na Mazowszu

przejdź do strony wup mazowsze_szczegóły europejskie dni pracodawcy


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  ogłasza od dnia 14.03.2016 r. nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż  od dnia 11.03.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie naboru wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż  od dnia 10.03.2016 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Fundusze Europejskie w 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (II)

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 04.02.2016 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do pracodawców, którzy zorganizują miejsca stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP Błonie.

 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) zarejestrowana po 01.01.2016 r. musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • długotrwale bezrobotne (w wieku 25-29 pozostające bez zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy),

 • z wykształceniem maksymalnie średnim.

W związku z obowiązkiem osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej w projekcie Wnioskodawcy składający wnioski będą zobowiązani do zatrudnienia bezrobotnego/ych po odbyciu stażu na okres co najmniej 3 pełnych miesięcy z minimalnym wynagrodzeniem za pracę.

Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku:

 • stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu. Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu. Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy,

 • umowy cywilnoprawnej jest spełnione pod warunkiem, że umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy pełne miesiące i wartość wynagrodzenia jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,

 • umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 2008).


Informacja dotycząca 1 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazwiowieckiego na lata 2014-2020

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w terminie 22-29.02.2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Kryteria kwalifikowalności obligatoryjne do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)” (PDF, 164 KB)

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy);
 • powyżej 50 roku życia.

Termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 22-29 lutego 2016 r. - projekt współfinansowany przez Unię Eurodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego*

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 15 - 16 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


Informacja dotycząca wniosków o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu

WAŻNE !
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2016 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych - "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że ze względu na zbyt krótki termin realizacji staży od dnia 24.08.2015 r. zamyka w roku 2015 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych.


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w roku 2015 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 110 osób bezrobotnych (57K 53M) zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Projekt przewiduje:

 • Szkolenia dla 37 osób,
 • Staże dla 68 osób,
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 5 osób.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

 1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
 2. dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
 3. dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
 4. dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 36%

Wartość realizacji projektu wynosi: 1 118 300,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 942 503,24 zł.

Informacje szczegółowe

 1. Staże w ramach projektu (PDF, 402KB), Informacje o stażach
 2. Szkolenia w ramach projektu (PDF, 396KB), Informacje o szkoleniach
 3. Jednorazowe środki w ramach projektu (PDF, 395KB)

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" - staże

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że od dnia 03.08.2015 r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (I)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacja o stażach - RPO (DOC, 56KB)


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu stażowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego.


Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Informacja do pobrania (PDF, 1.78MB)


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


Jeden Klik do Biznesu

plakat projektu Jeden klik do Biznesu, strona projektu www.prod.ceidg.gov.pl plik jpg


Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III (DOC, 512KB)

partnerzy projektu: FAR, Caritas Polska, Stowarzyszenie Integracja, Pomoc Maltańska


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 17 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-01-17 09:47:26)
 
 
ilość odwiedzin: 1196686

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X