Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 30.03.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Informacja o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym pt. "Przedsiębiorcą być!"

Fundacja Tax Care zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, plik JPG (884 KB)


Rządowy Program Pracy Więźniów-ogłoszenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych

Zakład Karny w Przytułach Starych zaprasza przedsiębiorców do udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów-ogłoszenie  plik DOC (48 KB)


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 15 marca 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 2 marca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1 marca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo projektu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 13 marca 2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.

 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 lutego 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 27 lutego 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z PO WER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 22 lutego 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja dotycząca 1 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 20.02.2017r. - 24.02.2017r. odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis dla osób powyżej 30 roku życia.

W ramach naboru przyznanych zostanie 5 dotacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.
 

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w dniu 14.02.2017 r. o godz. 10.00 w pok. nr 125 (Sala Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 31.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od dnia 25.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za osoby, które ukończyły 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 17.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 17.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. skierowanie na szkolenie indywidualne;

 2. przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki;

 3. finansowanie kosztów studiów podyplomowych;

 4. sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 10.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 10.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:
 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz
 • finansowanych z Funduszu Pracy
 1. zorganizowanie robót publicznych,

 2. zorganizowanie prac interwencyjnych,

 3. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 4. refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja dotycząca wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą przyjmowane od 01.02.2017 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2017 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 2155) wkrótce pojawi się na stronie internetowej nowy druk wniosku.

Wniosek będzie zawierał m.in.:

 • dane pracodawcy;

 • określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;

 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z informacjami o nazwie i siedzibie realizatora usługi kształcenia ustawicznego, posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych, nazwie i liczbie godzin kształcenia ustawicznego, cenie usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Do wniosku pracodawca będzie zobowiązany dołączyć:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

 • Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Funduszu Pracy  i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągniecia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2017 roku koszty badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ FINANSOWANE.


Informacja o projekcie "POMOC MALTAŃSKA - punkty informacyjno doradcze"

Projekt "POMOC MALTAŃSKA-punkty informacyjno doradcze_ogłoszenie (DOC, 961 KB)


Informacja dotycząca wniosków o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu

WAŻNE !
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2016 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Informacja do pobrania (PDF, 1.78MB)


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


Jeden Klik do Biznesu

plakat projektu Jeden klik do Biznesu, strona projektu www.prod.ceidg.gov.pl plik jpg


Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III (DOC, 512KB)

partnerzy projektu: FAR, Caritas Polska, Stowarzyszenie Integracja, Pomoc Maltańska


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 17 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-03-28 13:03:54)
 
 
ilość odwiedzin: 1246570

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X