Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Niedziela 01.03.2015

zaawansowane

Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 16-20 luty 2015 r.

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniu 26.01.2015 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów. 

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się.


UWAGA !

W dniu 28.11.2014r. o godz. 11:00 w pok. nr 14 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu ul. Grodziska 15, odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne do udziału w projekcie „Pozytywna Zmiana” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy osoby:

  • pozostające bez zatrudnienia (które utraciły zatrudnienie z przyczyn pracodawcy,  max. 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu),
  • będące w okresie wypowiedzenia (które utracą zatrudnienie z przyczyn pracodawcy),
  • przewidziane do zwolnienia (z przyczyn pracodawcy).

UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż od dnia 11.09.2014 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych. 


UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w związku z wyczerpaniem środków finansowych, od dnia 28.08.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych realizowanych w ramach projektu „Bieg z przeszkodami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3


UWAGA

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną – „Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim”. Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej http://pup.blonie.ibip.pl/public w części „Poradnictwo zawodowe” w zakładce „Przydatne informacje”.


UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w  Błoniu informuje, że od dnia 16.07.2014 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych realizowanych w ramach projektu „Bieg z przeszkodami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3

W pierwszej kolejności do odbywania stażu będą kierowane osoby:

- powyżej 50 roku życia,

- do 25 roku życia,

- niepełnosprawne.


UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 02.07.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. 


 

UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 02.07.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie robót publicznych. 


UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 02.07.2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych. 


UWAGA, MIESZKAŃCY IZABELINA I STARYCH BABIC!

ZMIANA ADRESU ZAMIEJSCOWEGO PUNKTU OBSŁUGI OSÓB BEZROBOTNYCH!

Od lipca 2014 roku zamiejscowy punkt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajdować się będzie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Matejki 33, Izabelin. Pracownicy PUP będą pełnić dyżury, zapewniając wszechstronną obsługę klientów - zarówno osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

W punkcie można:

-         dokonać rejestracji,

-         potwierdzić gotowość do podjęcia pracy w wyznaczonym terminie,

-         otrzymać informacje o ofertach pracy, szkoleniach i innych formach pomocy organizowanych przez urząd pracy,

-         odbywać rozmowy indywidualne z doradcą klienta. 

Punkt czynny będzie w godzinach 9.30 – 14.00 (Budynek OSP ul. Matejki 33 w Izabelinie) zgodnie z terminarzem podanym na stronie http://pup.blonie.ibip.pl/public/?id=14919 


UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w związku z realizacją w 2014 r. projektu „Bieg z przeszkodami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3. zaprasza osoby bezrobotne:

  • powyżej 50 roku życia,
  • do 25 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,

 

do skorzystania ze szkoleń:

- Kurs obsługi wózków jezdniowych,

- Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (dla osób posiadających prawo jazdy kat, C, C+E lub D)

- Kurs spawania (metoda do wyboru),

- Kurs komputerowy (poziom średniozaawansowany).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pok. nr 1
lub telefonicznie pod nr 22 725-41-44 wew. 120


UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w  Błoniu informuje, że od dnia 10.06.2014 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych realizowanych w ramach projektu „Bieg z przeszkodami” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3.

W pierwszej kolejności do odbywania stażu będą kierowane osoby:

- powyżej 50 roku życia,

- do 25 roku życia,

- niepełnosprawne.


UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 20 maja 2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


 

UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 16 kwietnia 2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


 

UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 02 kwietnia 2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


UWAGA !

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 02 kwietnia 2014 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


UWAGA!

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż z powodu wyczerpania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zostało wstrzymane od dnia 24.03.2014 r.

 


 INFORMACJA

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy,

 że osoby bezrobotne zarejestrowane w 2013 r

w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

mogą odebrać

„Roczny raport składek społecznych i zdrowotnych za 2013 rok”

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu, ul. Grodziska 15 ,

 pok. nr 3

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

22 725 42 91 lub 22 725 41 44  wew. 113


 INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403 ze zm.) możliwość uzyskania środków przez osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu będzie możliwa do dnia 30.06.2014 r.

Wnioski osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej będą przyjmowane w drugim kwartale 2014 r. po zatwierdzeniu Regulaminu dotyczącego przyznania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, środków na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie pomocy de minimis.


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  informuje, iż w roku 2014 kontynuuje realizację projektu  systemowego  „Bieg z przeszkodami”  rozpoczętego w 2008 r. w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 


 

Wnioski można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 17-21 luty 2014 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II edycja 05-09 maja 2014 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.


WAŻNE !

Wnioskodawca zobligowany jest przed złożeniem wniosku do zgłoszenia się u doradcy zawodowego tut. Urzędu Pracy celem przeprowadzenia oceny szans przedsięwzięcia.


 

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Poszczególne kartki nie mogą być umieszczone w oddzielnych koszulkach.


Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 14 i 16.04.2014 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów. Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się na wybrany termin.

 


 

logo

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu z dniem 13.01.2014 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu "Bieg z przeszkodami" Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że z dniem 15.04.2013 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanegobezrobotnego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


pfron2013


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż z powodu wyczerpania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zostało wstrzymane od dnia 10.03.2013 r.


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu  informuje, iż w roku 2013 kontynuuje realizację projektu  systemowego pt. „Bieg z przeszkodami” w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiegi Zachodniego w Błoniu informuje, iż od dnia 20 lutego 2013 r. osoby bezrobotne z gminy Leszno będą przyjmowane w Świetlicy w Lesznie (I piętro), ul. Szkolna 10 - budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, w godz. od 8.30 do 14.00.


 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków na organizację robót publicznych od dnia 04.01.2013 r.


stowarzyszenie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SPOŁECZNA

w kontekście osób niepełnosprawnych

z zaburzeniami psychicznymi 

 www.wldw.info


 

ISR

PARP ogłasza trzeci, największy nabór firm do projektu Instrument Szybkiego Reagowania


CEIDG


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków na dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


logoN

Zapraszamy do udziału w projekcie:

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Osoby niepełnosprawne ruchowo w stopniu znacznym

logoN'


INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Przyjmowanie wnisków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


logo2

Lepszy start dla "Zawodowca"

www.um.warszawa.pl/lepszystart


INFORMACJA

W związku z wejściem w życie
ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035)
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie,
począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 1300- 1500, pod numerem telefonu (22) 583 – 17 – 29,
będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.


 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2015-01-16 11:13:46)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 797714