Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Sobota 22.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA ! : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z art. 3 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. poz. 1292) wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy. Kolejny termin naboru będzie znany w momencie ogłoszenia aktu wykonawczego.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 16 czerwca 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 6 czerwca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 29 maja 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 28.02.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  ogłasza od dnia 06.02.2017 r. nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Informacje ogólne

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, niepublicznej szkole, niepublicznemu przedszkolu lub producentowi rolnemu koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny zamierzające utworzyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji, zwany wnioskiem o refundację, zawierający:

 1. oznaczenie podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego w tym:
  • nazwę lub imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
  • adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, w przypadku osoby fizycznej,
  • numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
  • symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
  • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;
 2. liczbę wyposażanych lub doposażonych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych;
 3. kalkulację wydatków na wyposażenie lub doposażenie dla poszczególnych stanowisk pracy i źródła ich finansowania;
 4. wnioskowaną kwotę refundacji;
 5. szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków dotyczących wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii;
 6. rodzaj pracy, jaka będzie wykonywana przez skierowanego bezrobotnego;
 7. wymagane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, jakie powinien posiadać skierowany bezrobotny;
 8. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu refundacji;
 9. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego.

Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoła dołącza m. in. oświadczenia o:

 1. niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 2. prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły - prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
 4. niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
 5. nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 6. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z późn. zm.).

Do wniosku o refundację producent rolny dołącza m.in.:

 1. oświadczenia, o których mowa przy oświadczeniach składanych przez podmiot, przedszkole, szkołę w pkt 1 i 3-6;
 2. oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 3. dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny, który ubiega się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołącza dodatkowo:

 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
 2. informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o refundację starosta powiadamia podmiot, przedszkole, szkołę lub producenta rolnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaje przyczynę odmowy.

Podstawą refundacji jest umowa zawarta przez starostę z podmiotem, przedszkolem, szkołą lub producentem rolnym. Umowa o refundację powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny przedkładają staroście rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o refundację na poszczególne wydatki ujęte w szczegółowej specyfikacji określonej we wniosku. Zestawienie nie może zawierać wydatków, na których finansowanie podmiot, przedszkole, szkoła lub producent rolny otrzymali wcześniej środki publiczne.

Starosta, na wniosek podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji, mieszczące się w kwocie przyznanej refundacji, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę specyfikę wyposażanego lub doposażanego stanowiska pracy.

W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Rozliczenie zawiera informację, czy podmiotowi, przedszkolu, szkole lub producentowi rolnemu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego.

Starosta przed dokonaniem wypłaty refundacji i skierowaniem bezrobotnego do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego, stwierdza utworzenie stanowiska pracy, jego wyposażenie lub doposażenie.

Starosta w trakcie trwania umowy o refundację dokonuje oceny prawidłowości wykonania umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu refundacji mogą być weksel z poręczeniem wekslowym (aval) 2 osób fizycznych lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Refundacja dokonywana podmiotowi oraz dofinansowanie stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i są udzielane zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami.

Refundacja dokonywana producentowi rolnemu stanowi pomoc de minimis w sektorze rolnym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Refundacja dokonywana przedszkolu lub szkole stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – nie stanowi pomocy de minimis.

Refundacji nie dokonuje się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.

Wniosek w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1041);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121 poz. 810).

Druki do pobrania obowiązujące w 2017 roku:

Kwota przeciętnego wynagrodzenia - www.psz.praca.gov.pl

Wytworzył:
Anna Kucharska
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2010-04-15 13:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-07-06 11:57:28)
 
 
ilość odwiedzin: 1334692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X