Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego-REZERWA

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie od 31.10.2017 do 07.11.2017 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków REZERWY KFS, plik PDF (328 KB)


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Informacje ogólne

O przyznanie środków z rezerwy KFS w roku 2017 może ubiegać się Pracodawca, który spełni łącznie co najmniej jeden z priorytetów ministra (punkt 1) i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy (punkt 2).

1. Priorytety Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPIPS)  wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 a firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD 2007 sklasyfikowany w sekcjach:

 • C (w przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego),

 • H (w przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej),

 • Q (w przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej).

2. Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na  poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury),

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych,

 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces     restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2017 r., poz. 1508).

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich kompetencji lub kompetencji swoich PRACOWNIKÓW.

PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby  nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu).

Starosta na wniosek pracodawcy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Wysokość dofinansowania:

 • Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości 100 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 • Pozostali pracodawcy otrzymują dofinansowanie w wysokości  80 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określająca prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W przypadku o którym mowa powyżej pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2017 r., poz.1065 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U.  2014, poz. 639 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9);

 • Ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

 • Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  z  2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

Wytworzył:
Anna Kucharska
(2017-01-02)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2014-10-28 08:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-10-31 09:23:55)
 
 
ilość odwiedzin: 1445056

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X