Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Niedziela 27.05.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Informacje ogólne

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2018:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii  i narzędzi pracy,
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytet 1 - Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie:

1. Barometru zawodów 2018 dla powiatu warszawskiego zachodniego lub województwa mazowieckiego,

2.Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie warszawskim zachodnim za I półrocze 2017 r.– Informacja sygnalna,

3. Załącznika nr 3 do sprawozdania MRPiPS- 01 – Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy
i miejsca aktywizacji zawodowej wg zawodów i specjalności za 2 półrocze 2017 roku

 

AD.3 Miernikiem stosowanym w ww. sprawozdaniu do określenia zawodu deficytowego będzie wskaźnik określenia deficytu lub nadwyżki

 

WD=

OB

OP

WD - Wskaźnik deficytu

OB – liczba osób bezrobotnych ogółem w okresie sprawozdawczym, tj. kolumna 1

OP - liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej ogółem w okresie sprawozdawczym, tj. kolumna 23

Zawód deficytowy → WD <0,9  

Priorytet 2- Pracodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu 2 powinien wykazać, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Podstawą do oceny czy dany wniosek wpisuje się w ww. priorytet będzie  dostarczony przez pracodawcę wiarygodny dokument (np. kopia dokumentu zakupu sprzętu, decyzja dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.) oraz uzasadnienie pracodawcy. Wsparciem mogą zostać objęci pracownicy, którzy w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy.

Priorytet 3 – Promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej. Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r, poz. 664 z późn. zm.).

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą przyjmowane  w terminie od 01.03.2018 r. do 15.03.2017 r.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich kompetencji lub kompetencji swoich PRACOWNIKÓW.

PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby  nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu).

Starosta na wniosek pracodawcy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu
na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Wysokość dofinansowania:

 • Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości 100 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 • Pozostali pracodawcy otrzymują dofinansowanie w wysokości  80 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określająca prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W przypadku o którym mowa powyżej pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z  2017 r., poz.1065 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z  2018, poz. 117);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9);
 • Ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Ustawa z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.  z  2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).

 


Druki do pobrania:

Wytworzył:
Anna Kucharska
(2017-01-02)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2014-10-28 08:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-04-11 13:06:05)
 
 
ilość odwiedzin: 1608329

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X