Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia informacje ogólne

Wstrzymanie przyjmowania  wniosków o skierowanie na szkolenia  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 12 października 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia finansowane ze środków projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 29 sierpnia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia finansowane ze środków projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 27 czerwca 2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne-informacje szczegółowe, plik PDF (396kb)


Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO WM)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 15 maja 2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne-informacje szczegółowe, plik PDF (236kb)


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że z dniem 27 lutego 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 17.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 17.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.


Informacja dot. szkoleń w 2017 r. z zakresu praw jazdy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w 2017 roku z uwagi na ograniczony limit środków finansowych, nie finansuje szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D.

Osoby ubiegające się o kurs kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kategorii C, C+E lub D prawa jazdy muszą posiadać zdany egzamin państwowy na prawo jazdy danej kategorii.


Informacje ogólne

SZKOLENIE - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i innych osób uprawnionych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe - inicjowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy. Organizacja szkoleń grupowych odbywa się według planu szkoleń na dany rok. Informacje o organizowanych szkoleniach grupowych można uzyskać na stronie internetowej urzędu pup.blonie.ibip.pl lub bezpośrednio od pracownika zajmującego się organizacją szkoleń. Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika Urzędu. Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na nie.

Szkolenia indywidualne - realizowane na wniosek osoby uprawnionej. Wnioskodawca musi wykazać celowość szkolenia poprzez uzasadnienie dotyczące celowości skierowania na wskazane szkolenie zwiększające szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby są kierowane na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na ich siedzibę powinny być uprawnione do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Wysokość kosztów szkoleń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

O skierowanie na szkolenie mogą ubiegać się:

 1. osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy;
 2. osoby poszukujące pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,
 3. pracownicy lub osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług rynku pracy, w tym ze szkoleń.

Szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

 • bezrobotne- finansowane są ze środków Funduszu Pracy,
 • poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Urzędu predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskują w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Stypendium szkoleniowe

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy. Osobie poszukującej pracy stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym ze stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwała szkolenie lub po skierowaniu nie podjęła szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od dnia odmowy, przerwania szkolenia lub od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Nie podjęcie szkolenia, przerwanie szkolenia bądź złożenie wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez Urząd (w tym złożenie rezygnacji ze szkolenia) skutkuje pozbawieniem statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu przerwania, nie podjęcia szkolenie lub od dnia złożenia wniosku o rezygnację.

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NIE REFUNDUJE KOSZTÓW SZKOLEŃ OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY SZKOLENIE BEZ UPRZEDNIEGO SKIEROWANIA Z URZĘDU.

OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH I FINANSOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ URZĄD, MAJĄ OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA URZĘDU O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.),

 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189),

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781).

Szczegółowa procedura organizacji szkoleń zawarta jest w „Zasadach organizacji szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 122 lub pod nr tel. 22 725-42-91 wew. 120


Przydatne adresy internetowe


Druki do pobrania na 2017 r.

Wytworzył:
Anna Kucharska
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-24 09:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-10-12 07:49:29)
 
 
ilość odwiedzin: 1445036

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X