Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Poniedziałek 30.03.2015

zaawansowane

nasze szkolenia

OGŁOSZENIE 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, że w 2015 roku z uwagi na ograniczony limit środków finansowych, nie finansuje szkoleń z zakresu prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D.

 

Osoby ubiegające się o kurs kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kategorii C, C+E lub D prawa jazdy muszą posiadać zdany egzamin państwowy na prawo jazdy danej kategorii.


SZKOLENIA

SZKOLENIE - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i innych osób uprawnionych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

- braku kwalifikacji zawodowych;

- konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

- braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe - inicjowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy. Organizacja szkoleń grupowych odbywa się według planu szkoleń na dany rok. Informacje o organizowanych szkoleniach grupowych można uzyskać na stronie internetowej urzędu pup.blonie.ibip.pl lub bezpośrednio od pracownika zajmującego się organizacją szkoleń. Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika Urzędu. Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na nie.

Szkolenia indywidualne - realizowane na wniosek osoby uprawnionej. Wnioskodawca musi wykazać celowość szkolenia poprzez uzasadnienie dotyczące celowości skierowania na wskazane szkolenie zwiększające szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby są kierowane na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na ich siedzibę powinny być uprawnione do prowadzenia danego rodzaju szkoleń.

Wysokość kosztów szkoleń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

O skierowanie na szkolenie mogą ubiegać się:

1) osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy;

2) osoby poszukujące pracy, które:

- są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

- są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,

- otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,

- uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,

- są żołnierzami rezerwy,

- pobierają rentę szkoleniową,

- pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,

- podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,

- są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,

3) pracownicy lub osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług rynku pracy, w tym ze szkoleń.
 

Szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

- bezrobotne- finansowane są ze środków Funduszu Pracy,

- poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Urzędu predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskują w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy. Osobie poszukującej pracy stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120 % zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym ze stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwała szkolenie lub po skierowaniu nie podjęła szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od dnia odmowy, przerwania szkolenia lub od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy;

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy. 

Nie podjęcie szkolenia, przerwanie szkolenia bądź złożenie wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez Urząd (w tym złożenie rezygnacji ze szkolenia) skutkuje pozbawieniem statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu przerwania, nie podjęcia szkolenie lub od dnia złożenia wniosku o rezygnację.

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGOW BŁONIU NIE REFUNDUJE KOSZTÓW SZKOLEŃ OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY SZKOLENIE BEZ UPRZEDNIEGO SKIEROWANIA Z URZĘDU.

 

OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH I FINANSOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ URZĄD, MAJĄ OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA URZĘDU O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

 

 PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149),

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127 poz.721 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781).

 

Szczegółowa procedura organizacji szkoleń zawarta jest w „Zasadach organizacji szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w 2015 roku”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 1

lub pod nr tel. 22 725-41-44 wew. 120


PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE:

- Wykaz jednostek szkoleniowych wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych

www.ris.praca.gov.pl

- Baza danych o standardach kwalifikacji zawodowych i modułowych programach szkoleń

www.kwalifikacje.praca.gov.pl

www.standardyiszkolenia.praca.gov.pl

- Baza placówek akredytowanych

akredytacje.men.gov.pl

 


druki do pobrania na 2015 r.:

 - ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ

- WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

- OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU

- OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY UPRAWNIONEJ PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA


 

Wytworzył:
Anna Kucharska
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-24 09:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2015-02-12 13:11:04)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 811871