Pośrednictwo pracy

Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych oraz staży

Sprawy organizacyjne dotyczące rozpatrywania wniosków

 1. Wnioski zawierające uchybienia formalno-prawne nie będą rozpatrywane.
 2. Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w P.U.P w Błoniu w pok. 6 lub przesłać pocztą.
 3. Wzory wniosków są dostępne w siedzibie P.U.P w Błoniu ul. Grodziska 15 w pok. 10 oraz na stronie internetowej urzędu: pup.blonie.ibip.pl
 4. Wnioski nadesłane w inny sposób (fax. lub poczta elektroniczna) nie będą rozpatrywane.
 5. Załączniki do wniosków rozpatrzonych negatywnie nie podlega ją zwrotowi.
 6. Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 7. Decyzja w sprawie rozpatrzenia wniosku nie podlega odwołaniu.
 8. Kserokopie przedkładanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem wraz z imiennym podpisem i pieczątką firmy.

Dotyczy wniosków o organizację prac interwencyjnych u przedsiębiorców

 • W przypadku, gdy otrzymano pomoc publiczną należy wypełnić– załącznik część A i B do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.03.2010 r.( Dz. U. Nr 53 poz. 312 z późn. zm. ) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • W przypadku, gdy nie otrzymano pomocy publicznej na wnioskowane przedsięwzięcie należy wypełnić oświadczenie – załącznik część A i C powyższego rozporządzenia

Podstawa Prawna

 • art. 51, 53, 56,57, 59 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. Nr 5 w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 25)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych z dnia 20 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 142 , poz. 1160)
 • rozporządzenie Komisji (WE)nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2013-09-06 15:07:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:19:48)