Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne - informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą (powiatowym urzędem pracy) a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.


Prace społecznie użyteczne mogą wykonywać bezrobotni:

 • dla których upłynął już czas pobierania zasiłku bądź też go nie nabyły, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
 • uczestniczący w kontrakcie socjalnym , indywidualnym programie usamodzielniania lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęli uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy

Świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) za wynagrodzeniem co najmniej 8,10 zł za każdą godzinę pracy.

Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Starosta za pośrednictwem urzędu pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60 % minimalnej kwoty świadczenia (8,10 zł za godzinę) przysługującego bezrobotnemu. Środki na refundację, o której mowa powyżej mieszczą się w limicie środków Funduszu Pracy przekazywanych samorządom na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Ustawa nie przewiduje możliwości wypłacania gminie zaliczek na wypłatę świadczeń.

Między podmiotem, który wypłaca świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych i osobą bezrobotną nie jest zawierana umowa. Wynagrodzenie uzyskane z tego tytułu stanowi zatem dla osoby fizycznej przychód z tzw. innych źródeł, Od dochodów tych podmiot wypłacający, jak też osoba otrzymująca wynagrodzenie nie odprowadzają miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jednakże po zakończeniu roku kalendarzowego - osoba bezrobotna będzie zobowiązana do samodzielnego rozliczenia podatku.


Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej "planem", i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Plan określa w szczególności:

 1. rodzaj i miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów, w których będą organizowane prace społecznie użyteczne, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych;
 2. liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych;
 3. liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zwanych dalej "bezrobotnymi bez prawa do zasiłku", którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac - co oznacza, iż osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że odmowa podjęcia takiej pracy oznacza utratę statusu bezrobotnego.

Gmina przygotowuje plan określający rodzaj i ilość prac niezbędnych dla gminy i przekazuje powiatowym urzędom pracy oraz kierownikom ośrodków pomocy społecznej. Na wniosek starosty kierownicy ośrodków pomocy społecznej sporządzają informację o liczbie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które powinny zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy. Na podstawie tych informacji starosta (Powiatowy Urząd pracy) zawiera z gminą porozumienie i kieruje bezrobotnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.


Zobowiązania podmiotu i osoby bezrobotnej

Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą bezrobotną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie nawiązuje się stosunek pracy oraz nie jest zawierana żadna umowa. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony (podmiot i osoba bezrobotna) mają wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:

Po stronie gminy lub podmiotu jest to zobowiązanie do:

 • stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
 • pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
 • ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

Po stronie osoby bezrobotnej jest to:

 • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są organizowane,
 • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Osoby bezrobotne nie są kierowane na wstępne badania lekarskie na zasadach dotyczących pracowników w celu ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac. Jednakże, przy przydziale prac należy uwzględniać stan zdrowia osoby bezrobotnej.


 

Dokumenty do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-05-28 20:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-01-21 16:16:34)