Staże

 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 18 lipca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim” (III)


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż,  od 22.06.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM) na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 14.03.2018 r. wstrzymuje  przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu  dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)"

Logo Power

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 05.01.2018 r. przyjmuje wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój

 

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w 2018 roku nie planuje finansować kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od 26 września 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 22 sierpnia 2017 r.  wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 5 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres 3 miesięcy.


 

 

Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 30 maja 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 6 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres do 5 miesięcy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 5 kwietnia  2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 15 marca 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


 

 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od dnia 25.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych z RPO WM oraz FP

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 10.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:

 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz
 • finansowanych z Funduszu Pracy

Staże dla osób bezrobotnych - zasady organizacji

ZASADY ORGANIZACJI STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Staż - oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Wniosek o organizację stażu może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez Organizatora działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Organizator nie może w ciągu tego okresu zmniejszyć stanu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników dla wnioskowanego stanowiska lub pokrewnego.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację stażu Urząd kieruje do Organizatora na rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie 5 kandydatów na jedno miejsce stażowe spośród, których wybiera kandydata na staż.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 60 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku w związku z brakiem odpowiednich kandydatów wniosek zostanie wycofany z realizacji bez dodatkowego informowania Organizatora.

W przypadku niewywiązania się Organizatora stażu z warunku zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej po zakończeniu stażu, Starosta nie będzie kierował innych bezrobotnych do odbycia stażu  u  Organizatora stażu w okresie kolejnych 24 miesięcy.

Starosta zobowiązuje się do:

 • wydawania skierowań bezrobotnemu do odbycia stażu,

 • wypłaty stypendium bezrobotnemu odbywającemu  staż w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych,

 • ustalenia i opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za bezrobotnego odbywającego staż,

 • wydania bezrobotnemu zaświadczenia o odbyciu stażu.

Organizator zobowiązuje się do:

 • skierowania bezrobotnego na swój koszt, na badania wstępne przed dopuszczeniem do odbywania stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w celu pozyskania aktualnego orzeczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wnioskowanym stanowisku,

 • przyjęcia skierowanego przez Starostę bezrobotnego oraz potwierdzenia przyjęcia w ciągu 3 dni na obowiązującym formularzu skierowania,

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu,  z jego obowiązkami oraz uprawnieniami,

 • zapewnienia bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania stażu na zasadach przewidzianych dla pracowników,

 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,

 • przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania z obowiązującym regulaminem pracy,

 • przydzielenia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,

 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków  i napojów profilaktycznych,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, poinformowania Starosty o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,

 • niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 7 dni, po zakończeniu realizacji programu stażu wydania bezrobotnemu opinii, zawierającej informację o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu,

 • dostarczenia Staroście w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listy obecności podpisywanej przez bezrobotnego,

 • udzielenia na wniosek bezrobotnego odbywającego staż 2 dni wolnych za każde 30 dni odbywania stażu, za które przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Organizator zobowiązany jest udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,

 • zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej po stażu na zasadach określonych w umowie o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,

 • przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania dokumentu potwierdzającego zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu:

 • przestrzega ustalonego przez Organizatora rozkładu czasu pracy,

 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń Organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,

 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących u Organizatora, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 • wypełnia kartę stażu zawierającą informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych,

 • dostarczenia kopii badań lekarskich.

Zasady organizacji staży w PUP dla PWZ-plik DOCX(20KB)


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Funduszu Pracy  i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2017 roku koszty badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ FINANSOWANE.


Informacja dotycząca zwrotu kosztów przejazdu na staż

WAŻNE - Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, od 2016 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego nie będą realizowane.


 

Dokumenty do pobrania - staże - ogólne


Dokumenty do pobrania - staże z Funduszu Pracy


Dokumenty do pobrania - staże w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim"  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO)


Dokumenty do pobrania - Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)"

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-05-28 21:11:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-07-18 14:25:49)