Roboty publiczne

 

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zorganizowanie robót publicznych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, o rozpoczęciu przyjmowanie wniosków od dnia 07.01.2019 r. o zorganizowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych. 


Roboty publiczne informacje ogólne

Roboty publiczne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:

 • ochrony środowiska
 • kultury
 • oświaty
 • kultury fizycznej i turystyki
 • opieki zdrowotnej
 • bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także
 • spółki wodne i ich związki

jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Osoby kierowane do robót publicznych

Do robót publicznych, zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, mogą być kierowane osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia;
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
 • bezrobotni niepełnosprawni;
 • a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Roboty publiczne mogą trwać do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy.

 • W przypadku umowy zawartej do 6 miesięcy - Starosta (za pośrednictwem Urzędu Pracy) zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca.
 • W przypadku umowy zawartej do 12 miesięcy - Starosta (za pośrednictwem Urzędu Pracy) zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudnił skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca – refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudniania.

Roboty publiczne są skuteczną formą pomocy bezrobotnym i pracodawcom.

Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo - być pracownikiem.


Dokumenty do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Barbara Salak
(2009-06-16 20:55:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-01-21 16:13:30)