Informacje

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób
z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższejlub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczasorganizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat
  (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie
  i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie


Targi Pracy zmiana terminu


Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS

KFS

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że w terminie od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. będą  przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków rezerwy KFS.

 


power

 

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  06-10.08.18 r. PO WER

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 06.08.2018r. – 10.08.2018 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne*  i z wykształceniem maksymalnie średnim.

*Osoba długotrwale bezrobotna

- w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

- w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 25 500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane konsultacjami o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 23.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


logo power

Informacja o naborze wniosków na szkolenie PO WER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż prowadzi nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne mające na celu zdobycie bądź uzupełnienie kwalifikacji zawodowych wskazanych jako deficytowe w województwie mazowieckim lub powiecie warszawskim zachodnim w oparciu o dokument Barometr zawodów (https://barometrzawodow.pl/) m.in.:

 • wózki jezdniowe,
 • spawanie,
 • SEP do 1 kV,
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób posiadających prawo jazdy kat. C.

W przypadku szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nieokreślonych jako deficytowe w ramach dokumentu Barometr zawodów (https://barometrzawodow.pl/) wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku przedłożyć potwierdzenie takiego zapotrzebowania od konkretnego pracodawcy np. w formie wstępnej deklaracji zatrudnienia.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP,
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy,
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Wstrzymanie przyjmowania wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 18.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 18 lipca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim” (III)


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta

 

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z Rezerwy Ministra Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wznawia od 12.07.2018 r. przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


power

Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o przyznanie 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że z dniem 18 czerwca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


logo power

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – PO WER

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 maja 2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne*  i z wykształceniem maksymalnie średnim.

*Osoba długotrwale bezrobotna

- w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

- w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 25 500,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA

 

Do złożenia wniosku o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca wymagany jest numer REGON. Każda osoba fizyczna która nabyła grunty rolne i utworzyła gospodarstwo rolne jest zobowiązana do złożenia w Głównym Urzędzie Statystycznym województwa, na terenie którego ma siedzibę lub według adresu zamieszkania, wniosku o wpis do rejestru podmiotów na druku RG-1 w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, powodujący nadanie numeru REGON. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego, czyli akt notarialny lub decyzję o wymiarze podatku rolnego. Za wpis do rejestru REGON Główny Urząd Statystyczny nie pobiera żadnych opłat. Obowiązek rejestracji w systemie REGON dotyczy wszystkich osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwo rolne.


Zwiększanie kompetencji na rynku pracy

 


Wstrzymanie naboru wniosków od dnia 30.03.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 30 marca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o:

- finansowanie kosztów studiów podyplomowych;

- przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki;

-sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji;

- skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy

z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań.

Przyjmowanie wniosków w ww. sprawach zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację prac interwencyjnych

 

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 13.03.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.


Zarządzenie nr 09/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia limitu oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.

Zarządzenie nr 9/2018 r. Dyrektora PUP w sprawie limitu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom


Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że w terminie od 01.03.2018 r. do 15.03.2018 r. będą  przyjmowane  wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS.


Informacja dotycząca refundacji kosztów dojazdu na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych w 2018 roku nie będzie finansował kosztów poniesionych z tytułu przejazdu na szkolenia finansowane z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Logo POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje,
że od dnia 01.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne*  i z wykształceniem maksymalnie średnim.

 

*Osoba długotrwale bezrobotna

- w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

- w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)


Informacja o wznowieniu naboru wniosków od 01.02.2018 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 01.02.2018 r. wznawia nabór wniosków o:

 • skierowanie na szkolenie indywidualne;

 • finansowanie kosztów studiów podyplomowych;

 • przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki;

 • sfinansowanie kosztów egzaminu/ uzyskania licencji.


Informacja dotycząca nowej strony internetowej Urzędu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje że od 1 stycznia 2018 roku ruszyła nowa strona internetowa Urzędu pod adresem www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl

Zapraszamy do korzystania, mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania.


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w 2018 roku nie planuje finansować kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Informacja o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego-REZERWA

logo Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie od 31.10.2017 do 07.11.2017 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków REZERWY KFS, plik PDF (328 KB)


Informacja o zmianie miejsca obsługi osób zamieszkujących gminę Leszno i Kampinos w dniu 15 listopada 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w dniu 15.11.2017 r. w godz. 10:00-14:00 organizuje Warszawskie Zachodnie Targi Pracy.

Obsługa klientów zamieszkujących gminę Leszno i Kampinos będzie odbywała się w siedzibie Urzędu ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W tym dniu Zamiejscowy Punkt Obsługi Klientów mieszczący się w  Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Szkolna 10, 05-084 Leszno będzie nieczynny.


Informacja dotycząca Europejskich Dni Pracodawców

Miło nam poinformować, iż Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w ramach obchodów Europejskich Dni Pracodawców, planuje zorganizować:

 • Targi Pracy, które odbędą się 15.11.2017 r. w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Urzędu. Będzie to jedno z największych przedsięwzięć na lokalnym rynku pracy. Wszystkim wystawcom zapewniamy miejsce wystawowe wraz z odpowiednim wyposażeniem stanowiska.

 • Giełdy Pracy, które będą zorganizowane w dniach 13-24.11.2017 r. dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w kraju i za granicą. Dzięki organizacji takich przedsięwzięć będzie możliwość odbycia bezpośredniej  rozmowy z kandydatem do pracy.

 • Spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania pracowników z zagranicy prowadzone przez Doradcę EURES, które odbędzie się 20.11.2017 r. w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Urzędu. Tematem spotkania będzie międzynarodowe pośrednictwo pracy.

 • Konferencję poświęconą Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu, która odbędzie się  23.11.2017 r. w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Urzędu. Celem konferencji będzie przekazanie informacji obrazujących praktyczne oblicze KFS tzn. sposób aplikowania, beneficjentów wnioskujących o wsparcie, liczbę złożonych wniosków i zawartych umów, wysokość przyznanych środków, przeznaczenie przyznanej pomocy oraz podzielenie się zdobytymi doświadczeniami.

Europejskie Dni Pracodawców będą jednym z największych przedsięwzięć na lokalnym rynku pracy, stąd pragniemy zaprosić przedstawicieli Państwa firmy do czynnego udziału.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa, w którymś z w/w wydarzeń lub we wszystkich  prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w Europejskich Dniach Pracodawców zamieszczonej poniżej. Prosimy o składanie deklaracji do 31.10.2017 r.

Deklaracja uczestnictwa w Europejskich dniach Pracodawców, plik DOC (67 KB)


Wstrzymanie przyjmowania  wniosków o skierowanie na szkolenia  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 12 października 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia finansowane ze środków projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 5 października 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od 26 września 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że od 26 września 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.


Zaproszenie na poradę grupową "Szukam pracy" w dniach 5-6 października 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim zaprasza w dniach 05-06 października 2017 w godz. 9:00-14:00 na poradę grupową: „Szukam pracy”, która odbędzie się w Centrum Kultury w Łomiankach przy ul. Wiejskiej 12a. Celem porady jest przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia.

Porada przeznaczona jest  dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, które: 

 • nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy lub chciałyby się na ten temat dowiedzieć więcej
 • chcą powrócić na rynek pracy po okresie braku aktywności zawodowej
 • przygotowują się do pojęcia swojej pierwszej pracy lub do jej zmiany

Zakres tematyczny

 • Metody aktywnego poszukiwania pracy.
 • Przebieg i etapy procesu rekrutacyjnego.
 • Jak napisać dobre CV i List motywacyjny.
 • Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać u Doradców klienta indywidualnego.


 

Informacja o zmianach w przepisach dotyczących rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy

W związku z art. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017, poz. 1543), Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 1 września 2017r. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r., na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. poz. 588).


 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 29 sierpnia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenia finansowane ze środków projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 25.08.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  (RPO WM) na lata 2014-2020.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 sierpnia 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 22 sierpnia 2017 r.  wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 5 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres 3 miesięcy.


Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych z Funduszu Pracy-informacja o zwrocie nadpłaconego podatku od stypendiów pobranych w 2016 roku

WAŻNE !  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż nastąpiła zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych z Funduszu Pracy. Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. To  oznacza, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.

Informacje szczegółowe dotyczące zmiany przepisów i zwrotu nadpłaty podatku od stypendiów z FP pobranych w 2016r. , plik DOC (70KB)

Wzoru wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty podatku od stypendiów z FP pobranych w 2016r. , plik DOC (30,5KB)


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA ! : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z art. 3 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. poz. 1292) wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy. Kolejny termin naboru będzie znany w momencie ogłoszenia aktu wykonawczego.


 

Wojska Obrony Terytorialnej-informacje o służbie wojskowej

Wojska Obrony Terytorialnej_baner_www_800x367-01


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 4 lipca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


 

Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 27 czerwca 2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne-informacje szczegółowe, plik PDF (396kb)


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 22 czerwca 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 16 czerwca 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 6 czerwca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z PO WER

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 30 maja 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 6 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres do 5 miesięcy.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 30 maja 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na sfinansowanie stypendium stażowego dla 6 osób bezrobotnych skierowanych do odbywania stażu przez okres do 5 miesięcy.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 29 maja 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie - informacja, plik DOC (43kb)


 

 

Informacja o naborze wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 15 maja 2017 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne-informacje szczegółowe, plik PDF (236 )


 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 26 kwietnia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 26 kwietnia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 5 kwietnia  2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Rządowy Program Pracy Więźniów-ogłoszenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych

Zakład Karny w Przytułach Starych zaprasza przedsiębiorców do udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów-ogłoszenie  plik DOC (48 KB)


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z RPO WM

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 15 marca 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014-2020.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 2 marca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 1 marca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 lutego 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 27 lutego 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z PO WER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 22 lutego 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 31.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż  od dnia 25.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację wynagrodzeń za osoby do 30 roku życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za osoby, które ukończyły 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje, że od dnia 24.01.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 17.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 17.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. skierowanie na szkolenie indywidualne;

 2. finansowanie kosztów studiów podyplomowych;


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków od 10.01.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 10.01.2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków o:

 1. zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych:
 • współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz
 • finansowanych z Funduszu Pracy
 1. zorganizowanie robót publicznych,

 2. zorganizowanie prac interwencyjnych,

 3. dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 4. refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.


Informacja dotycząca wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  uprzejmie informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił następujące Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców będą przyjmowane od 01.02.2017 r.

W związku z wejściem w życie od dnia 01.01.2017 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. poz. 2155) wkrótce pojawi się na stronie internetowej nowy druk wniosku.

Wniosek będzie zawierał m.in.:

 • dane pracodawcy;

 • określenie całkowitej wysokości wydatków na działania, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę;

 • uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy;

 • uzasadnienie wyboru realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS, wraz z informacjami o nazwie i siedzibie realizatora usługi kształcenia ustawicznego, posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego, a w przypadku kursów – posiadanie dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego, jeżeli informacja ta nie jest dostępna w publicznych rejestrach elektronicznych, nazwie i liczbie godzin kształcenia ustawicznego, cenie usługi kształcenia ustawicznego w porównaniu z ceną podobnych usług oferowanych na rynku, o ile są dostępne;

 • informację o planach dotyczących dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Do wniosku pracodawca będzie zobowiązany dołączyć:

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,

 • Kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • Program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;

 • Wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.


Informacja dotycząca kosztów badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu z Funduszu Pracy  i Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego

WAŻNE ! Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągniecia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2017 roku koszty badań lekarskich osób skierowanych do odbycia stażu finansowanego z Funduszu Pracy i Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ FINANSOWANE.


Informacja o projekcie "POMOC MALTAŃSKA - punkty informacyjno doradcze"

Projekt "POMOC MALTAŃSKA-punkty informacyjno doradcze_ogłoszenie (DOC, 961 KB)


Informacja dotycząca wniosków o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu

WAŻNE !
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu uprzejmie informuje, iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych oraz koniecznością osiągnięcia wskaźnika efektywności kosztowej, w 2016 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


Program „Gwarancje dla młodzieży”

Przejdź do strony głównej serwisu Gwarancje dla młodzieży

Informujemy, że pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu „Gwarancje dla młodzieży” - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dl a młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Strona „Gwarancje dla młodzieży” grupuje informacje o ofercie dla młodzieży realizowanej i finansowanej z różnych źródeł - zarówno Funduszu Pracy, jak i środków UE (w ramach konkursów realizowanych centralnie przez MPiPS i regionalnie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i Ochotnicze Hufce Pracy). Strona zawiera również informacje istotne dla podmiotów, które zaangażowane będą w realizację projektów. Oprócz treści centralnych na stronie zamieszczono przekierowania do stron Wojewódzkich Urzędów Pracy i innych podmiotów zaangażowanych w realizację programu.


Zmiany w procedurze rejestracji Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy

Informacja do pobrania (PDF, 1.78MB)


Usługi i instrumenty rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zaprasza osoby niepełnosprawne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy do korzystania z usług i instrumentów rynku pracy.

Informujemy, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana:

 • jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może wnioskować o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • jako osoba poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać na takich samych zasadach jak bezrobotni z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. ze szkoleń, które finansowane będą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP lub pod numerem telefonu: 22 725-41-44 w. 115, w. 120.


Teczka informacyjna "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim".

UWAGA: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie opracował teczkę informacyjną "Wykaz szkół dla osób dorosłych w woj. mazowieckim". Opracowanie zawiera wykaz ww. szkół oraz proponowane w nich kierunki kształcenia.

Teczka informacyjna dostępna jest w siedzibie tut. Urzędu w pokoju numer 14 oraz na stronie internetowej pup.blonie.ibip.pl w części "Poradnictwo zawodowe" w zakładce "Przydatne informacje".


Jeden Klik do Biznesu

plakat projektu Jeden klik do Biznesu, strona projektu www.prod.ceidg.gov.pl plik jpg


Projekt Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do udziału w projekcie:
Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III (DOC, 512KB)

partnerzy projektu: FAR, Caritas Polska, Stowarzyszenie Integracja, Pomoc Maltańska


Informacja - Porady w Okręgowym Inspektoracie Pracy

W związku z wejściem w życie ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców z dnia 01 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, począwszy od 10 maja 2010 r. w poniedziałki w godz. 13:00- 15:00, pod numerem telefonu (22) 583 17 29, będą udzielane porady prawne i wyjaśnienia dotyczące wyżej wymienionej ustawy.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-07-18 13:48:13)