Informacja dla osób kierowanych do pracy lub odbycia stażu

Informacja o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy lub odbycia stażu

Osoba kierowana do pracodawcy ma prawo do:

 • uzyskania wszelkich, dostępnych powiatowemu urzędowi pracy, informacji dotyczących złożonej przez pracodawcę oferty pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
 • uzyskania wszelkich, dostępnych powiatowemu urzędowi pracy, informacji dotyczących aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • pomocy ze strony pracowników urzędu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
 • pomocy doradcy zawodowego w określeniu predyspozycji do wykonywani danej pracy,

Zwrot kosztów zakwaterowania

Powiatowy urząd pracy, może zwrócić przez okres 12 miesięcy koszty zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż przygotowanie zawodowe dorosłych, poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie,
 • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Zwrot kosztów przejazdu

Powiatowy urząd pracy, może zwrócić przez okres 12 miesięcy koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż i dojeżdża do tych miejsc,
 • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

Zwrot kosztów opieki nad dziećmi:

 • Powiatowy urząd pracy może zrefundować, do kwoty nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na wniosek bezrobotnego koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi (w wieku do lat 7) lub osobą zależną, jeżeli bezrobotny, samotnie wychowujący dziecko, podejmie zatrudnienie, staż lub przygotowanie zawodowe pod warunkiem nie przekroczenia wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • Na wniosek bezrobotnego może być przyznana zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną.

Obowiązki

 1. przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego – odmowa bezrobotnego bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji udziału we wskazanej formie pomocy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego: na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej.
 2. zgłoszenia się do pracodawcy we wskazanym terminie,
 3. zgłoszenia się do powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu poinformowania o wynikach i ustaleniach związanych z wizytą u pracodawcy – nie zgłoszenie się bezrobotnego w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego: na okres 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego.
 4. Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 5. Bezrobotny ma obowiązek zabrać do pracodawcy skierowanie otrzymane z PUP, dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, zatrudnienie oraz inne dokumenty aplikacyjne (cv, list motywacyjny).

Dodatki aktywizacyjne

Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny jeżeli:

 1. w wyniku skierowania przez Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ww. osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 2. ww. osoba bezrobotna z własnej inicjatywy podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2009-07-08 10:41:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-06-07 12:47:17)