Prace interwencyjne

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o organizację prac interwencyjnych

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 13.02.2019 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, o rozpoczęciu przyjmowanie wniosków od dnia 07.01.2019 r. o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych.


Zasady organizacji prac interwencyjnych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informacje ogólne

Podstawa prawna: art. 51, art. 56 oraz art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014r. poz. 864)

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych mających trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy.

Do wykonywania prac interwencyjnych Starosta może skierować bezrobotnych, dla których ustalono profil pomocy II (zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy), w ramach którego istnieje możliwość zastosowania tej formy wsparcia.

Organizatorem prac interwencyjnych może być:

 • Pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika,

 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla Pracodawców.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

 1. partiami lub organizacjami politycznymi;

 2. posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich;

 3. organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy;

 4. organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy;

 5. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej;

 6. kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);

 7. przedstawicielstwami państw obcych.

Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, do tut. Urzędu. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Wniosek o organizację prac interwencyjnych może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez pracodawcę lub przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wnioskodawca nie może w ciągu tego okresu zmniejszyć stanu zatrudnienia z przyczyn             niedotyczących pracowników. Do pracodawcy lub przedsiębiorcy nie może zostać skierowana osoba, która pozostawała w zatrudnieniu u wnioskodawcy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację prac interwencyjnych, Starosta kieruje do Pracodawcy na rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie 5 kandydatów, na jedno stanowisko pracy, spośród których wybierany jest kandydat zgodnie z kwalifikacjami zawartymi we wniosku o organizację prac interwencyjnych.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 90 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w związku z brakiem odpowiednich kandydatów, wniosek zostanie wycofany z realizacji. Pracodawca zostanie poinformowany odpowiednim pismem, o wyłączeniu wniosku z dalszej realizacji.

Starosta zawiera umowę z pracodawcą, u którego bezrobotni wykonywać będą prace interwencyjne.

Pracodawca, u którego skierowani przez Starostę bezrobotni będą wykonywać prace interwencyjne, zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy przyjmując minimalne wynagrodzenie w danym roku.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu przyznanego dofinansowania wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

 1. zatrudni bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku:

  • rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego,

  • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,

  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy ze skierowanym bezrobotnym.

 2. brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o organizację prac interwencyjnych.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Zasady refundacji prac interwencyjnych (art. 51, 56 i 59)

Art.51

 1. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 2. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną.
 3. Starosta może dokonywać, w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 4. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
 5. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 4, lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego lub jego przejścia na emeryturę w trakcie okresu objętego refundacją lub przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 6, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Art.56

 1. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1
 2. Starosta może dokonywać z Funduszu Pracy przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.
 3. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
 4. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Art.59

 1. Starosta może skierować bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.
 2. Starosta może skierować bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych u pracodawcy przez okres do 4 lat i dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.
 3. Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:
  • spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego - refundacja jest przyznawana w wysokości do 80 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
  • nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego
  • refundacja jest przyznawana w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 4. Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres objęty refundacją wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz okres 6 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
 5. Niewywiązanie się z warunku, o którym mowa w ust. 3, lub naruszenie innych warunków zawartej umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy,o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
 7. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

 

Do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2010-05-13 08:30:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-02-13 09:44:18)