Studia podyplomowe

 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 30 marca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Dofinansowanie studiów podyplomowych informacje ogólne

Starosta na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Koszt wpisowego nie podlega finansowaniu.

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej między Starostą a osobą bezrobotną lub inną osobą uprawnioną.

Umowa określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

Bezrobotnemu, któremu Starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku gdy bezrobotny w trakcie studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zgody na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Urząd nie sfinansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna lub inna osoba uprawniona rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy z Urzędem Pracy.

Szczegółowa procedura finansowania kosztów studiów podyplomowych zawarta jest w „Zasadach określających finansowanie kosztów studiów podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego".

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

Podstawa prawna:

·  art. 42 a i 43 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz

·  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 122 lub pod nr tel. 22 725-42-91 wew. 120


Druki do pobrania na 2018 r.:

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2010-01-12 10:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-03-30 12:27:39)