Finansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji

 

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 30 marca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


 

Informacje ogólne

Starosta może, na wniosek bezrobotnego lub innej osoby uprawnionej, sfinansować z Funduszu Pracy koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli bezrobotny lub inna osoba uprawniona uzasadni celowość sfinansowania kosztów egzaminu, uzyskania licencji. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, poniesionych kosztów przejazdu na egzamin.

Szczegółowa procedura finansowania kosztów egzaminu, uzyskania licencji zawarta jest w „Zasadach dotyczących sfinansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy.

Podstawa prawna:

art. 40 ust. 3 a, art. 41 ust. 4 c i art. 43 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 122 lub pod nr tel. 22 725-42-91 wew. 120


Druki do pobrania na 2018 r.:

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2010-01-12 10:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-03-30 12:20:27)