Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Wstrzymanie przyjmowania wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 18.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta

W związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych z Rezerwy Ministra Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego wznawia od 12.07.2018 r. przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Informacja o wstrzymaniu wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że  od 01.02.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 5 października 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 sierpnia 2017 r. wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA ! : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z art. 3 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. poz. 1292) wstrzymuje przyjmowanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy. Kolejny termin naboru będzie znany w momencie ogłoszenia aktu wykonawczego.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 16 czerwca 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 6 czerwca 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Wznowienie przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  wznawia od 29 maja 2017r.  przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Jednocześnie informujemy, iż dysponujemy środkami na wyposażenie lub doposażenie 1 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu oraz poprawnością wypełnienia.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków z FP na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 28.02.2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  ogłasza od dnia 06.02.2017 r. nabór wniosków w sprawie udzielenia z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Informacje ogólne

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi, przedszkolu, szkole, producentowi rolnemu, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu lub podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy pod warunkiem zatrudnienia na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego, poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej bądź poszukującego pracy absolwenta.

Skierowana osoba bezrobotna do podmiotu, przedszkola, szkoły lub producenta rolnego musi zostać zatrudniona na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę,  a wynagrodzenie nie może być niższe niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie.

Skierowany opiekun musi zostać zatrudniony co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o pracę a wynagrodzenie nie może być niższe niż połowa aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku zatrudnienia na wyposażonym  lub doposażonym stanowisku pracy w żłobku lub klubie dziecięcym lub podmiocie świadczącym usługi rehabilitacyjne-skierowany bezrobotny, skierowany opiekun  lub skierowany poszukujący pracy absolwent-co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na podstawie umowy o pracę, a wynagrodzenie nie może być niższe niż połowa aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Wysokość refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy.

Przyznanie środków następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Starostą a podmiotem, przedszkolem, szkołą, producentem rolnym, żłobkiem lub klubem dziecięcym lub podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne na piśmie.

O refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może ubiegać się:

 • Podmiot-oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) czyli osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły;

 • Niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła-oznacza to niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołę o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) – zwanymi dalej odpowiednio przedszkolem i szkołą;

 • Producent rolny-oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) lub ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1888 z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy;

 • Żłobek lub klub dziecięcy-oznacza to podmioty prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

 • Podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne – podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych.

Na wyposażone lub doposażone stanowisko pracy może zostać skierowany:

 • Bezrobotny-oznacza to osobę, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

 • Opiekun osoby niepełnosprawnej-oznacza to poszukującego pracę niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej,  z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

 • Poszukujący pracy absolwent-oznacza to poszukującą pracy osobę, która w okresie ostatnich 48 miesięcy ukończyła szkołę lub uzyskała tytuł zawodowy;

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1380);

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);

 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352  z 24.12.2013, str. 9);

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2016 r poz. 1808 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121 poz. 810).


Druki do pobrania obowiązujące w 2017 roku:

Kwota przeciętnego wynagrodzenia - www.psz.praca.gov.pl

Wytworzył:
Iwona Bartosik
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2010-04-15 13:29:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-07-18 14:36:55)