Giełdy pracy i inne spotkania

Notatka, Ożarów Mazowiecki, 13 lipca 2018 r. 

W dniu 12.07.2018 r. w oddziale Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Łomiankach odbyło się Spotkanie Informacyjne dla firmy Omega Service Sp. z o.o., ul. Grochowska 326 lok. 3, 03-838 Warszawa, poszukującej pracowników na stanowisko: pracownik magazynowy, z miejscem wykonywania pracy w Łomiankach, ul. Kolejowa 323.

Na spotkanie zaproszono 15 osób z gminy Łomianki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 13 osób, które mają możliwość nawiązać współpracę z pracodawcą.


Notatka, Ożarów Mazowiecki, 11 lipiec 2018 r. 

W dniu 09.07.2018 r. w  Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne dla firmy Transgourmet  Polska SP. Z o.o. , ul. Radziwiłłów Artura i Franciszka 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, poszukującej pracowników na stanowiska magazynier, kierowca.

Na spotkanie zaproszono 14 osób z gmin Ożarów Mazowiecki i Stare Babice, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 12 osób, które mają możliwość nawiązać współpracę z pracodawcą.

Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowały się 3 osoby.


Notatka służbowa (CIS)

W ramach Porozumienia o Współpracy Partnerskiej zawartego z Domem Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki zrealizowany został Projektu pod nazwą: ”Zwiększenie kompetencji na rynku pracy”. W ramach projektu przeprowadzone zostały bezpłatne wykłady dotyczące przygotowania do powrotu na rynek pracy. Wykłady skierowane były do osób poszukujących zatrudnienia, jak również planujących zmianę pracodawcy. Cykl wykładów przeprowadzony został przez Doradców zawodowych tut. Urzędu Pracy.

W ramach projektu przeprowadzone zostały bezpłatne wykłady:

1)         23.01.2018 r.

Metody poszukiwania pracy – Jak odpowiednio przygotować się do powrotu na rynek pracy.

•          Określenie kompetencji i predyspozycji zawodowych;

•          Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;

•          Plan poszukiwania pracy.

2)         20.02.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna – Jak uniknąć błędów i nawiązać rozmowę z pracodawcą.

•          Analiza rynku pracy;

•          Formy zatrudnienia;

•          Sztuka mówienia i prezentacji;

•          Rozmowa kwalifikacyjna.

3)         20.03.2018 r.

Działalność gospodarcza – podstawowe aspekty związane z jej założeniem i prowadzeniem.

•          Źródła finansowania działalności;

•          Przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele i rodzaje;

•          Wybrane formy organizacyjno – prawne;

•          Początek czyli pieczątka i rachunek bankowy;

•          Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

•          Wybrane formy opodatkowania działalności.

4)         15.05.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna – Jak uniknąć błędów i nawiązać rozmowę z pracodawcą.

•          Analiza rynku pracy;

•          Formy zatrudnienia;

•          Sztuka mówienia i prezentacji;

•          Rozmowa kwalifikacyjna.

5)         19.06.2018 r.

Działalność gospodarcza – podstawowe aspekty związane z jej założeniem i prowadzeniem.

•          Źródła finansowania działalności;

•          Przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele i rodzaje;

•          Wybrane formy organizacyjno – prawne;

•          Początek czyli pieczątka i rachunek bankowy;

•          Wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

•          Wybrane formy opodatkowania działalności.


Notatka, Ożarów Mazowiecki, 28 maja 2018 r. 

W dniu 28.05.2018 r. o godzinie 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Kuehne+Nagel Sp. z o.o., która poszukuje pracowników na stanowiska związane z obsługą magazynu do obiektu znajdującego się w Święcicach, ul. Poznańska 734.

Przedmiotem spotkania były oferty pracy na stanowiska:

 – pakowacz – 20 miejsc pracy,

 – pracownik kompletacji zamówień – 20 miejsc pracy,

 – operator wózka widłowego – 20 miejsc pracy,

Na Giełdę Pracy zaproszono 19 osób, z gmin Ożarów Mazowiecki i Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W spotkaniu z Pracodawcą udział wzięło 15 osób, z którymi przeprowadzone zostały rozmowy rekrutacyjne.   W wyniku rozmów 8 osób zostało zaakceptowanych przez Pracodawcę, 3 osoby uzyskały odmowę Pracodawcy i 4 osoby odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia. Ostateczne wyniki rekrutacji będą znane po dostarczeniu zaświadczeń lekarskich przez osoby zaakceptowane przez Pracodawcę.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na pracowników w firmie Kuehne+Nagel oferty pracy zostały uaktualnione i pozostawione do dalszej realizacji.


Notatka, Ożarów Mazowiecki, 11 maja 2018 r. 

W dniu 07.05.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Pracainfo Agencja Pracy Tymczasowej, ul. Erazma Ciołka 12 lok. 323, 01-402 Warszawa, poszukująca pracowników na stanowisko magazynier.

Na spotkanie zaproszono 25 osób z gminy Izabelin, Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wyniku kolejnych rozmów 1 osoba podjęła zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.


Notatka, Ożarów Mazowiecki, 24 kwietnia 2018 r. 

W dniu 23.04.2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Adecco Poland Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, poszukująca pracowników na stanowiska: magazynier - operator wózka widłowego, magazynier - kompletacja zamówień, pracownik produkcji, operator linii transportu, magazynier, magazynier sprzętu sieciowego, serwisant operator wózka widłowego.

Na spotkanie zaproszono 15 osób z gminy Błonie i Ożarowa Mazowieckiego zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 13 osób, które zostały zaproszone na spotkanie z przedstawicielem firmy.


Seminarium dotyczące zatrudniania cudzoziemców

W dn. 08.03.2018 r. w siedzibie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach odbyło się seminarium dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Uczestników i prelegentów powitała Pani Joanna Kozłowska wiceprezes zarządu WR-SRH. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego omówili zasady zatrudniania cudzoziemców (zezwolenia na pracę sezonową, rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, informacje dotyczące zgłaszania ofert w celu uzyskania informacji starosty) w związku z wprowadzonymi od 01.01.2018 r. zmianami oraz możliwość ubiegania się o środki na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Na zakończenie pracownicy Urzędu chętnie odpowiedzieli na pytania zaproszonych gości. Uczestnicy mogli zapoznać się także z dokumentami, które należy wypełnić i złożyć ubiegając się o zatrudnienie cudzoziemców w tutejszym Urzędzie.


Notatka, Ożarów Mazowiecki, 20 kwietnia 2018 r. 

W dniu 17.04.2018 r. w Centrum Kultury w Błoniu ul. Jana Pawła II 1b odbyła się Giełda Pracy dla firmy Clar System, ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań, poszukująca pracowników na stanowisko pracownik gospodarczy.

Na spotkanie zaproszono 13 osób z gminy Błonie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowały się 3 osoby, które zostały zaproszone na spotkanie z przedstawicielem firmy.


Spotkanie animacyjno-doradcze dotyczące rynku pracy oraz możliwości uzyskania wsparcia z projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko-zachodnim”.

Stowarzyszenie „Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS”, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, zorganizowało spotkania animacyjno-doradcze dla osób bezrobotnych z III profilem pomocy, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Pierwsze warsztaty odbyły się 16 stycznia 2018 r. w Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu, kolejne 17 stycznia 2018 r. w siedzibie  Urzędu w Ożarowie Mazowieckim. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 21 zaproszonych bezrobotnych.

Spotkania te miały  na celu przybliżenie realizowanego w ramach BORIS programu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Są to działania skierowane głównie do osób długotrwale bezrobotnych, które z różnych powodów doświadczają wykluczenia społecznego i maja trudności z powrotem na rynek pracy. Przy wsparciu doradców i trenerów Stowarzyszenia BORIS, osoby te wzmacniały poczucie własnej wartości w kontekście planów zawodowych, odkrywały swoje mocne strony i osobiste zasoby. Otrzymały również cenne wskazówki, jak być aktywnym w społeczności lokalnej, np. poprzez tworzenie przedsiębiorstwa społecznego jakim jest m.in. spółdzielnia socjalna, która ma na celu zaspakajane lokalnych potrzeb i tworzenie miejsc pracy.

Wsparcie z OWES, poza doradztwem zawodowym, polega również na pozyskaniu środków finansowych z Funduszy Europejskich, które są przeznaczone na rozwój zatrudnienia socjalnego w ramach narzędzi ekonomii społecznej.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie  www.boris.org.pl oraz w siedzibie Urzędu.


Informacje o Europejskich Dniach Pracodawcy

Logo EDP

Informacja dotycząca przebiegu Europejskich Dni Pracodawcy

Europejskie Dni Pracodawcy, które odbyły się w dniach 13-24.11.2017 r., były przedsięwzięciem zainicjowanym przez Sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Do obchodów Europejskich Dni Pracodawcy włączył się także Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim. W ramach  w/w przedsięwzięcia w dniu 15.11.2017 r. zorganizowane zostały Warszawskie Zachodnie Targi Pracy. Głównym celem Targów Pracy była pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia poprzez inicjację bezpośredniego kontaktu kandydatów do pracy, mających możliwość wstępnej prezentacji swojej kandydatury, z pracodawcą posiadającym wolne miejsca pracy, a także promocja rynku pracy powiatu warszawskiego zachodniego. Wśród instytucji biorących udział w charakterze ekspertów znalazły się:

 

Okręgowa Inspekcja Pracy  z Warszawy,

Okręgowa Inspekcja Pracy z Warszawy

Izba Administracji Skarbowej - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany,

Izba Administracji Skarbowej - Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Pruszkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Pruszkowa

Wśród wystawców znalazło się 27 pracodawców, którzy poszukiwali m.in.: pracowników budowlanych, brygadzistów, monterów produkcji, techników utrzymania ruchu, elektromechaników, elektryków, pracowników magazynu, operatorów wózków widłowych, pomocników operatora, operatora wtryskarki, operatora maszyn CNC, operatora maszyn drukarskich i pomocników operatora maszyn drukarskich, pracowników hali, pracowników produkcji, kontrolerów jakości, pracowników działów technicznych, kasjerów, sprzedawców, agentów handlowych, pakowaczy ręcznych, pracowników garmażerki, kucharzy, piekarzy, zmywaczy, kelnerów, barmanów, pomocy kuchennej, pracowników recepcji i biura, specjalistów ds. personalnych, specjalistów ds. windykacji, specjalistów ds. ubezpieczeń,  spedytorów międzynarodowych, kierowców, pracowników porządkowych, pracowników ochrony, przedstawicieli handlowych oraz sanitariuszy.

Dodatkowo obecni byli przedstawiciele służb mundurowych takich jak: Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa – Ochota, Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach oraz Nadwiślańskie Oddziały Straży Granicznej.

Przedstawiciele służb mundurowych

 

Targi Pracy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W Targach Pracy uczestniczyło około 600 osób zwiedzających, które zapoznały się z propozycjami zatrudnienia w różnych branżach, m.in. handlowej, magazynowej, biurowej, technicznej, budowlanej, produkcyjnej czy gastronomicznej. Liczne grono wystawców oraz zwiedzających świadczy o dużej potrzebie organizacji tego typu wydarzeń, które pobudzają lokalny rynek pracy oraz zwiększają wiedzę na temat zapotrzebowania na pracowników w regionie.

Targi Pracy

W dniu 20.11.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania pracowników z zagranicy, które prowadził Pan Maciej Trędota – Doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Na spotkanie zgłosiło się 13 pracodawców z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Celem przedsięwzięcia było uzupełnienie wiedzy pracodawców o możliwościach rekrutacji pracowników z państw EOG lub EFTA, wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą  oraz o usługach EURES dla Polskich firm. Na zakończenie pośrednik pracy Iwona Bartosik omówiła wybrane formy wsparcia dla Pracodawców.

Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania pracowników z zagranicy

 

W dniu 23 listopada 2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego  Zachodniego w ramach Europejskich Dni Pracodawcy odbyła się konferencja dotycząca Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Konferencję rozpoczęła Pani Anna Raszkiewicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Następnie głos zabrali:

-  Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński,

- Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Aleksander Kornatowski,

- Przewodnicząca Powiatowej Rady Rynku Pracy – Jolanta Stępniak. W spotkaniu uczestniczyło  51 osób, wśród nich członkowie  Powiatowej Rady Rynku Pracy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja została podzielona na dwie części.

W pierwszej części wystąpiła Anna Kucharska - specjalista ds. rozwoju zawodowego 
w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z prezentacją dot. dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W trakcie drugiej części Pani Jagna Niepokólczycka – Gac z Instytutu Szkoleń Oświatowych przedstawiła prezentację pt. „Potrzeba uczenia się przez całe życie”.

Na zakończenie zaproszeni pracodawcy podzielili się własnymi doświadczeniami z realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Konferencja Krajowego Funduszu Szkoleniowego

W ramach obchodów Europejskich Dni Pracodawcy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, odbyło się seminarium p. t. „SYSTEM WSPARCIA KOBIET START-UP”.

W seminarium uczestniczyli reprezentanci Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, Foundation For Small Enterprise SEED z Węgier, Ingenio Projekty Rozwoju, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia,  przedstawiciele instytucji samorządowych, przedstawiciele instytucji szkoleniowych, organizacje pozarządowe oraz pracodawcy. Uczestników przywitała i rozpoczęła seminarium Aleksandra Cheda – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Założenia projektu „Pod skrzydłami mentora – model wsparcia instytucji rynku pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej kobiecych start – up” przez pryzmat dotychczasowy doświadczeń przedstawił Dyrektor Projektów Europejskich Fundacji „OIC Poland” Jacek Korzeniak. Przedstawicielki Fundacji SEED z Budapesztu omówiły efekty węgierskiego programu „Mentor” wskazując rekomendacje na przyszłość, które zrodziły się w trakcie wdrażania programu Mentoringu.

Seminarium kończyło ponowne wystąpienie Dyrektor Projektów Europejskich Fundacji „OIC Poland” Jacka Korzeniaka oraz Wiesława Talika i Ewy Kalińskiej – Grądziel przedstawicieli INGENIO Projekty Rozwoju na temat kompleksowego systemu wsparcia kobiet start – up. Podsumowanie zawierało charakterystykę modelu działania instytucji wsparcia start – up kobiet, programu mentoringu oraz systemu akredytacji mentorów.

Seminarium p. t. ?SYSTEM WSPARCIA KOBIET START-UP?

 

Poza tym przeprowadzono 27 indywidualnych spotkań z pracodawcami z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, których celem było przedstawienie oferowanej pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz zachęcenie do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia.

W dniach 13-24.11.2017 r. zorganizowane zostały cztery giełdy pracy, których celem było udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Firmy poszukiwały osób chętnych do pracy na następujących stanowiskach: pracownik magazynu, operator wtryskarki, młodszy operator maszyn, operator wózka widłowego, recepcjonistka, pracownik do pakowania wyrobów, operator CNC, mistrz produkcji, technik w obszarze utrzymania ruchu, specjalista IT, operator maszyn – tokarz, szlifierz oraz magazynier. Na spotkania z pracodawcami zaproszono 26 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które miały możliwość nawiązania współpracy z Pracodawcami.

Giełda Pracy

 

Europejskie Dni Pracodawcy, były doskonałą okazją do wymiany informacji, doświadczeń oraz poglądów pomiędzy wieloma partnerami rynku pracy, co pozytywnie wpłynęło na integrację partnerów rynku pracy na poziomie lokalnym.

 


Spotkanie informacyjne 

W dniu 20.11.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania pracowników z zagranicy, które prowadził Pan Maciej Trędota – Doradca EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Na spotkanie zgłosiło się 13 pracodawców z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Celem przedsięwzięcia było uzupełnienie wiedzy pracodawców o:

-  możliwościach rekrutacji pracowników z państw EOG lub EFTA,

- wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą np.: Europejskie Dni Pracy On-line, 

-  usługach EURES dla Polskich firm.

Na zakończenie pośrednik pracy Iwona Bartosik omówiła wybrane formy wsparcia dla Pracodawców.


Giełda Pracy dla firmy Jeronimo Martins Polska S. A.

W dniu 03.07.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy JERONIMO MARTINS POLSKA S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, poszukująca pracowników na stanowisko kasjer-sprzedawca.

Na spotkanie zgłosiło się 12 osób z gmin Błonie i Ożarów Mazowiecki zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wyniku przeprowadzonych rozmów 2 osoby z gminy Błonie podejmą zatrudnienie. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowała się 1 osoba, która została zaproszona na kolejną rozmowę z przedstawicielem firmy.


Giełda Pracy dla firmy KABELTECHNIK Sp. z o. o.

W dniu 24.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy KABELTECHNIK Sp. Z O.O. z siedzibą w Płochocinie ul. Lipowa 5, poszukująca osób na stanowisko - Konstruktor, Ślusarz-Mechanik, Inżynier Sprzedaży, Pracownik Logistyki.

Na spotkanie zaproszono 19 osób z gminy Ożarów Mazowiecki oraz Błonie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 18 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 6 osób.


Giełda Pracy dla firmy Joffe Group Sp. z o. o.

W dniu 28.03.2017 r. w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b, odbyła się Giełda Pracy dla firmy Joffe Group Sp. z o. o., ul. Grodziska 15, 05-870 Błonie, poszukująca pracownika na stanowisko ślusarz.

Na spotkanie zaproszono 6 osób z gmin Błonie i Leszno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W wyniku kolejnych rozmów 1 osoba podjęła zatrudnienie na ww. stanowisku pracy.


Giełda Pracy dla firmy Staamp Poland Sp. z o. o.

W dniu 09.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Staamp Poland Sp. z o. o., ul. Lesznowska 20, 05-870 Błonie, poszukująca pracowników na stanowiska: kontroler na linii produkcyjnej oraz pracownik produkcji.

Na spotkanie zaproszono 16 osób z gmin Błonie i Leszno zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 7 osób. W wyniku kolejnych rozmów, które odbyły się 13.03.2017 r. w siedzibie firmy, 2 osoby podjęły zatrudnienie na ww. stanowiskach pracy


Giełda Pracy dla firmy Chronologis sp. z o. o.

W dniu 02.03.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Chronologis Sp. z o. o., ul. Tomasza Nocznikowskiego 23/48,  01-948 Warszawa, poszukująca 4 osoby  na stanowisko magazynier.

Na spotkanie zaproszono 17 osób z gminy Błonie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 16 osób, które miały możliwość podjęcia zatrudnienia na wskazanym stanowisku. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 7 osób.


Giełda Pracy dla firmy Krzysztof Żebrowski AUTO BABICE sp. z o. o.

W dniu 30.01.2017 r. w siedzibie firmy Krzysztof Żebrowski AUTO BABICE Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Hubala Dobrzańskiego 159, Babice Nowe, 05-082 Stare Babice  odbyła się Giełda Pracy. Pracodawca poszukiwał 8 osób w celu odbycia stażu na stanowiskach: mechanik samochodowy, blacharz samochodowy oraz lakiernik samochodowy.

Na spotkanie zaproszono 17 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 12 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w Pracodawcą. Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 3 osoby.


Giełda Pracy dla firmy PRO-FLEX S. A.

W dniu 16.01.2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyła się Giełda Pracy dla firmy Pro-Flex S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 17, poszukująca osób na stanowisko magazynier.

Na spotkanie zaproszono 14 osób z gminy Ożarów Mazowiecki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zgłosiło się 14 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowały się 3 osoby.


Grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza

W ramach współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Błoniu im. Melchiora Wańkowicza 30.11.2016 r., doradca zawodowy przeprowadził grupowe zajęcia dla uczniów placówki. Wśród uczestników spotkań znaleźli się uczniowie:

 • III klasy liceum ogólnokształcącego,
 • IV klasy technikum logistycznego,
 • III klasy liceum  ratowniczo – pożarniczego,
 • IV klasy technikum mechatronicznego.

W poradach tych uczestniczyło łącznie 60 uczniów w/w klas, zapoznali się  oni z możliwościami dalszego kształcenia, praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wyboru szkoły/uczelni, oraz możliwościami kształcenia zagranicą. Uczestnicy poznali również tendencje na lokalnym rynku pracy oraz zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie mazowieckim. Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy zapoznawał uczestników z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy realizowanymi przez Urząd.

Uczniowie mieli również możliwość wypełnić testy: „Test Samooceny, ,,Kwestionariusz Moja Kariera’’ oraz ,,Test motywacji zawodowej”. Wyniki umożliwiły określenie cech osobowościowych, zainteresowań zawodowych, predyspozycji oraz motywacji do pracy. Uzyskane wyniki umożliwiły określenie cech osobowościowych, zainteresowań zawodowych, predyspozycji oraz motywacji do pracy zwiększając w ten sposób samoświadomość uczniów oraz szansę na właściwy wybór dalszych możliwości edukacyjnych i zawodowych. Dodatkowo przekazano uczniom informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz wskazówki dotyczące wyboru szkoły lub uczelni. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Doradca przeprowadził ćwiczenia związane z prawidłowym przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.


Informacja o konferencji podsumowującej wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie maowieckim

W dniu 12.10.2016 r. w Warszawie odbyła się  konferencja podsumowująca wdrażanie KFS w województwie mazowieckim zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz organizacji pracodawców. Gości przywitał i rozpoczął konferencję Tomasz Sieradz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Konferencja podsumowywała dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu Krajowego Funduszu Szkoleniowego, podzielona była na dwie części.

Pierwsza część składała się z wystąpień:

 • Dyrektora WUP w Warszawie na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z KFS w woj. mazowieckim,
 • pracownika Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu na temat realizacji KFS z punktu widzenia urzędu pracy,
 • przedstawiciela POLMO S.A. Łomianki na temat KFS z punktu widzenia pracodawcy.

W drugi etapie wystąpiła koordynatorka projektu Bilans Kapitału Ludzkiego PARP z prezentacją dotyczącą kompetencji miękkich, pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych z prezentacją dotyczącą rozwoju pracowników w oparciu o kompetencje oraz przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej omówiła planowane zmiany w systemie realizacji KFS  w 2017 roku.

Spotkanie zakończyło się dyskusją przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia i pracodawców którzy podzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem KFS.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia HELPLAW Sp. z o. o

W dniu 27.07.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia HELPLAW Sp. Z O. O., z siedzibą w Pruszkowie, poszukująca osób na stanowisko – sprzątaczka biurowa oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Na spotkanie zaproszono 10 osób z gminy Ożarów Mazowiecki zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Zgłosiło się 7 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 5 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Praca BIS

W dniu 30.06.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Praca BIS z siedzibą w Sochaczewie, ul. Reymonta 30/4 , poszukująca osób na stanowisko - pracownik magazynu.

Na spotkanie zaproszono 33 osób z gminy Ożarów Mazowiecki oraz Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  Zgłosiło się 26 osób, które miały możliwość nawiązania współpracy z w/w. pracodawcą. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych. Do procesu dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 15 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group sp. z o.o.

W dniu 31.05.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, poszukującej 10 osób na stanowisko pracownik magazynowy.

Na spotkanie zaproszono 18 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gminy Błonie. Pracodawca po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 10 osób.


Grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu przeprowadzili 19.04.2016 r. grupowe spotkanie informacyjne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie. W spotkaniu uczestniczyło 18 uczniów klas zawodowych o profilach: kucharz, cukiernik, ogrodnik, fryzjer oraz sprzedawca.

Doradcy zawodowi przedstawili uczestnikom prawa i obowiązki osób bezrobotnych oraz usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały informacyjne przydatne w dalszym planowaniu aktywności zawodowej, takie jak: foldery informacyjne dotyczące działalności Urzędu, prawa i obowiązki osób bezrobotnych, a także poradniki dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej.

Spotkanie przeprowadzone przez doradców zawodowych umożliwiło młodzieży zapoznanie się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu oraz wymaganiami rynku pracy. Mamy nadzieję, iż zwiększy to aktywność zawodową absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lesznie.


Informacja dotycząca przebiegu Europejskich Dni Pracodawcy

logo Europejskich Dni Pracodawcy

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w dniach  4 - 15 kwietnia 2016 r. zorganizowane zostały Europejskie Dni Pracodawcy. Inicjatorem wydarzenia była sieć Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem przedsięwzięcia było wspieranie i promocja współpracy między pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia poprzez m.in. podniesienie poziomu wiedzy pracodawców na temat oferowanych usług oraz pomoc pracodawcom  w pozyskaniu pracowników. Wydarzenie było realizowane na terenie urzędów pracy w całej Polsce. 

 Do Europejskich Dni Pracodawcy włączył się także Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w Błoniu. W ramach w/w wydarzenia w dniu 6 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Urzędu wzięli udział w spotkaniu  pt. ,,Gmina dla biznesu, biznes dla gminy” zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Starych Babicach. W trakcie spotkania pracownicy Urzędu  zaprezentowali prezentację pt. „Zainwestuj w pracowników” podczas której omówili zagadnienia związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W dniach 12 i 13 kwietnia 2016 r. zorganizowane zostały dwie giełdy pracy dla firmy Transline Group i Merpol Sp. Z o. o. mające na celu pomoc w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy na stanowiska pracownik komplementacji zamówień oraz pracownik magazynowy.

Poza tym przeprowadzono 20 spotkań indywidualnych z pracodawcami z terenu powiatu warszawskiego zachodniego mających na celu pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy oraz zachęcenie do korzystania z aktywnych form wsparcia oferowanych przez publiczne służby zatrudnienia.

W dniu 15 kwietnia 2016 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Pani Anna Raszkiewicz wraz ze Starostą, Panem Janem Żychlińskim i Wicestarostą, Panem Pawłem Białeckim, spotkali się z reprezentantami firmy Pentagon Media Team, będącą częścią grupy ZPR Media S.A. . Podczas spotkania dyskutowano o możliwych obszarach współpracy, w tym w dziedzinie zatrudnienia. Dyrektor PUP przedstawiła instrumenty będące w dyspozycji Urzędu i zadeklarowała współdziałanie w zaspokojeniu potrzeb kadrowych poprzez organizację m.in. giełd pracy i subsydiowanego zatrudnienia
w ramach posiadanych środków.

Tego samego dnia władze Powiatu i Dyrekcja PUP uczestniczyli  w spotkaniu  z Prezesem Zarządu firmy FlySpot Warsaw Indoor Skydiving, Panem Michałem Braszczyńskim. Podczas spotkania poruszono kwestię sytuacji kadrowej w/w firmy i możliwości wsparcia w zakresie usług i instrumentów ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.


Giełda Pracy dla Biura Ochrony Przedsiębiorstw "Merpol"

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy dnia 13.04.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Biura Ochrony Przedsiębiorstw „Merpol” Zakładu Pracy Chronionej poszukującej pracowników magazynowych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz spotkanie informacyjne dla osób chcących podjąć inną pracę zarobkową.

Na spotkanie zaproszono 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy z gmin: Błonie, Leszno oraz Ożarów Mazowiecki. Pracodawca po przeprowadzeniu ankiety personalnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 5 osób.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group sp. z o.o.

W ramach Europejskich Dni Pracodawcy, dnia 12.04.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Transline Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, poszukująca 10 osób na stanowisko pracownik kompletacji zamówień dla firmy DOC DATA zlokalizowanej w Błoniu, Kopytów 44.

Na spotkanie zaproszono 20 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z czego zgłosiło się 19 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zakwalifikowało się 9 osób.


Informacja dotycząca spotkania w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w Starych Babicach

 logo Europejskich Dni Pracodawcy

 

 

 

 

 

W dniu 6 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wzięli udział w ramach Europejskich Dni Pracodawcy w spotkaniu pt. ''Gmina dla biznesu, biznes dla gminy” zorganizowanym w Urzędzie Gminy w Starych Babicach.

Było to pierwsze spotkanie z cyklu „Biznes w Babicach” zorganizowane dla babickich przedsiębiorców.

Spotkanie rozpoczął i przedstawił jego program Pan Marcin Zając Zastępca Wójta Gminy Stare Babice.

Spotkanie zostało podzielone na trzy części:

część I – „Zainwestuj w pracowników” - Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego omówiły: Anna Kucharska i Magdalena Bartosik z tutejszego Urzędu.

część II – „Zaprezentuj się innym” - Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dofinansowanie wyjazdów na targi, udział w szkoleniach oraz promocja firmy przedstawił Andrzej Czajkowski, koordynator projektu „Promocja Gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” z Urzędu m.st. Warszawy.

część III – „Rozwijaj się lokalnie” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Możliwości i korzyści dla lokalnych przedsiębiorstw omówił Paweł Zając, Dyrektor Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem”.

Prelegenci chętnie udzielili odpowiedzi na zadane przez przedsiębiorców pytania.

Zastępca Wójta Gminy Stare Babice podziękował przedsiębiorcom za przybycie, podsumował spotkanie i zachęcił uczestników do skorzystania ze wsparcia oferowanego przez ww. instytucje.


Informacja nt. spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii

W dniu 8 marca 2016 roku Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej gościł delegację Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii. Strona estońska wyraziła zainteresowanie Krajowym Funduszem Szkoleniowym oraz sposobami jego wdrażania w Polsce. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy MRPiPS, Departamentu Finansów MRPiPS, kierownik Zespołu ds. Projektów i Programów Rynku Pracy Wydziału Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, bezpośrednio zaangażowani w realizację KFS.

W czasie  spotkania pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili ogólne informacje związane z genezą, wdrażaniem i finansowaniem Krajowego Funduszu Szkoleniowego z poziomu resortu. Reprezentant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie omówił zasady podziału i przyznawania środków finansowych poszczególnym Powiatowym Urzędom Pracy działającym na terenie województwa mazowieckiego. Natomiast pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego w Błoniu podzieli się zdobytymi doświadczeniami. Ta część spotkania, obrazująca praktyczne oblicze KFS tzn. sposób aplikowania, beneficjentów wnioskujących o wsparcie, liczbę złożonych wniosków i zawartych umów, wysokość przyznanych środków oraz przeznaczenie przyznanej pomocy okazała się najbardziej interesująca dla przedstawicieli Ministerstwa Spraw Społecznych Estonii i przyczyniła się do dyskusji na temat KFS.


Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia WADWICZ sp. z o.o

W dniu 19.02.2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla Agencji Zatrudnienia Wadwicz Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Karczewska 18, poszukująca 10 osób na stanowisko pracownik magazynu/archiwista.

Na spotkanie zaproszono 16 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na spotkanie stawiło się 10 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zostali zaproszeni wszyscy uczestniczący w giełdzie.


Giełda Pracy dla firmy RABEN POLSKA sp. z o.o.

W dniu 04.02.2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu odbyła się Giełda Pracy dla firmy Raben Polska Sp. z o.o z siedzibą w Błoniu, Pass ul. Batorego 6, poszukująca 16 osób na stanowisko operator wózka widłowego oraz 20 osób na stanowisko pracownik kompletacji.

Na spotkanie z pracodawcą zaproszono 35 osób z gminy Błonie, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Na spotkanie stawiło się 29 osób. Pracodawca dokonał selekcji kandydatów na podstawie ankiety tj. wywiadu zawodowego do celów zatrudnieniowych, w wyniku której do dalszej rekrutacji zostali zaproszeni wszyscy uczestniczący w giełdzie.


Spotkanie informacyjne dot. współpracy ze spółką Kolporter

W dniu 18 lutego 2016 roku w zamiejscowym punkcie obsługi osób bezrobotnych  w Łomiankach odbyło się spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem ajencji Saloniku Prasowego na terenie gminy Łomianki, na którym stawiło się 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. Na spotkaniu pracownik spółki Kolporter przedstawił ogólne warunki współpracy.


Giełda Pracy dla firmy SOLID SECURITY

W dniu 12.02.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, ul. Grodziska 15 została zorganizowana giełda pracy dla firmy SOLID SECURITY ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa poszukującej 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności na stanowisko pracownika ochrony do firm:

 • DAWTONA mającej siedzibę w Błoniu przy ul. Bieniewickiej 52,

 • DAWTONA mającej siedzibę w Lesznie przy ul. Błońskiej 59,

 • ARVATO w Kopytowie 44 d.

Na spotkanie zaproszono 11 osób, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, z czego zgłosiło się 10 osób z gmin: Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki oraz Kampinos. Pracodawca, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej do dalszej rekrutacji zakwalifikował 5 osób.


Spotkania warsztatowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Błoniu w dn. 12.01.2016 r.

Doradcy zawodowi w ramach współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Błoniu przeprowadzili 12.01.2016 r. czterogodzinne warsztaty dla 38 uczniów klas pierwszych ww. szkoły. Uczestnicy spotkań poznali zawody deficytowe i nadwyżkowe w województwie mazowieckim oraz tendencje na lokalnym rynku pracy.

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zapoznawali uczestników z prawami i obowiązkami osób bezrobotnych oraz usługami rynku pracy. Dodatkowo przekazano uczniom informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia w kraju i za granicą oraz wskazówki dotyczące wyboru szkoły lub uczelni. Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. Doradcy przeprowadzili ćwiczenia związane z prawidłowym przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaangażowano młodzież do wcielania się w role pracodawców rekrutujących pracowników oraz osób starających się o pracę. Ćwiczenia te pozwoliły lepiej zobrazować przeszkody, które osoby starające się o zatrudnienie mogą spotkać. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość wypełniania testów badających predyspozycje zawodowe. Sprawdzili jaki styl uczenia się preferują oraz określić poziom motywacji do pracy.

Przeprowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie samoświadomości uczniów przy podejmowaniu przez nich dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Spotkania z młodzieżą pozwalają na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez propagowanie aktywność w samokształceniu i nabywaniu przydatnych umiejętności, które w przyszłości  będzie można wykorzystać przy budowaniu osobistych ścieżek zawodowych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2012-04-12 13:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-07-18 15:11:36)