Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Informacja na temat Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291) zakłada wsparcie dla przedsiębiorców w okresie przestoju ekonomicznego lub spowolnienia gospodarczego. Pomoc będzie miała formę bezpośredniej pomocy finansowanej z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie do wynagrodzeń dla pracowników. Proponowane rozwiązania mają obowiązywać w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorstwo przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Będą mogli z nich skorzystać pracodawcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych tzn. nastąpiło zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w kolejnych 6 miesiącach w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Spadek obrotów musi być mniejszy o 15% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać środki na dofinansowanie do wynagrodzeń za czas przestoju ekonomicznego lub z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy oraz do składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wnioski o przyznanie w/w świadczeń należy składać do marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Środki z FGŚP będą przyznawane maksymalnie na okres 6 miesięcy i będą bezzwrotne.

Ustawa reguluje również sytuację przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego gwarantując dodatkową pomoc z Funduszu Pracy w postaci środków na szkolenia zawodowe dla pracowników. Ze środków Funduszu Pracy dofinansowywane są koszty szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznego lub obniżonym wymiaru czasu pracy, w szczególności koszty:

  1. należności przysługujących instytucji szkoleniowej z tytułu szkolenia;
  2. przejazdów związanych z udziałem w szkoleniach;
  3. badań lekarskich lub psychologicznych niezbędnych do rozpoczęcia szkolenia;
  4. obowiązkowego ubezpieczenia przez instytucję szkoleniową pracownika od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem.

Wysokość dofinansowania przypadającego na jednego pracownika wynosi 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

Bliższe informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2014-01-02 07:54:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-06-07 14:31:36)