Bon stażowy

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie bonu stażowego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w związku z wyczerpaniem środków finansowych od dnia 22.07.2015r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie bonu stażowego.


Bon stażowy – stanowi gwarancję skierowania do odbywania stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna która:

  • jest objęta profilem pomocy I lub II,
  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
  • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł, premia ta stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2014-06-26 15:06:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-07-28 11:24:50)