Bon zatrudnieniowy

Informacje ogólne

Bon zatrudnieniowy - stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia na okres 18 miesięcy i jest objęta profilem pomocy I lub II.


Niewywiązanie się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

  • kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

Rozwiązanie umowy o pracę

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja ta stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Karolina Malicka
(2014-06-26 15:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-01-03 14:03:17)