Bon szkoleniowy

Instrument adresowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania (IPD).

Bon może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
 • uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa Starosta.

Finansowanie kosztów w ramach bonu

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego) koszty:

 • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
 • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
  • do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
  • powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Starosta finansuje koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Stypendium szkoleniowe

Osobie bezrobotnej, która uczestniczy w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania przysługuje stypendium szkoleniowe zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy. Stypendium przysługuje w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Ważne

Skierowanie osoby na szkolenie, której przyznano bon szkoleniowy następuje po dostarczeniu przez nią wypełnionego bonu.

Bony szkoleniowe nie są przewidziane dla osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 66k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2016 r., poz. 645 późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667)
Wytworzył:
Anna Kucharska
Udostępnił:
Barbara Salak
(2014-10-21 14:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:15:03)