Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie informacje ogólne

Bon na zasiedlenie to świadczenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Adresowany jest do chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, które mają możliwość podjęcia pracy lub działalności gospodarczej poza lokalnym rynkiem pracy. Uzyskanie bonu na zasiedlenie jest gwarancją otrzymania środków finansowych, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania związanych ze zmianą miejsca zamieszkania w związku z podejmowaną pracą lub działalnością gospodarczą.

Starosta może na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

  • za ich wykonywanie wnioskodawca będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie on podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wnioskodawca w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • wnioskodawca będzie pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie przyznawany jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Obowiązki bezrobotnego, któremu przyznany został bon na zasiedlenie:

  • w terminie do 30 dni od dnia otrzymania bonu należy dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub czasie dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, należy przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub czasie dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
  • do  8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

Do pobrania

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie (DOC, 109KB)

Wytworzył:
Katarzyna Latoszek
Udostępnił:
Barbara Salak
(2014-10-21 14:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-01-17 10:01:34)