Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Informacje ogólne

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownikówi pracodawców z rezerwy KFS będą przyjmowane  w terminie od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r.

 

Środki z rezerwy KFS w 2018 r. będą przeznaczone zgodnie z priorytetami ustanowionymi przez Radę Rynku Pracy na:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Priorytet 1 - Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie:

1. Barometru zawodów 2018 dla powiatu warszawskiego zachodniego lub województwa mazowieckiego,

2.Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie warszawskim zachodnim za II półrocze 2017 r.– Informacja sygnalna,

3. Załącznika nr 3 do sprawozdania MRPiPS- 01 – Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej wg zawodów i specjalności za 1 półrocze 2018 roku

AD.3 Miernikiem stosowanym w ww. sprawozdaniu do określenia zawodu deficytowego będzie wskaźnik określenia deficytu lub nadwyżki

WD= OB
OP

 

WD - Wskaźnik deficytu

OB – liczba osób bezrobotnych ogółem w okresie sprawozdawczym, tj. kolumna 1

OP - liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej ogółem w okresie sprawozdawczym, tj. kolumna 23

Zawód deficytowy -> WD <0,9  

W ramach ww. priorytetu finansowane będzie wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tylko o charakterze ściśle zawodowym, tj. pozostającym w bezpośrednim związku z zawodem deficytowym, mającym na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Pracodawca musi wykazać, że podnoszone kwalifikacje zawodowe wymagane są w wykonywanym zawodzie deficytowy. Urząd nie przewiduje finansowania tzw. szkoleń miękkich.

Priorytet 2- Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego. W dniu składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z rezerwy KFS, osoba musi mieć ukończone 45 lat.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się PRACODAWCY, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich kompetencji lub kompetencji swoich PRACOWNIKÓW.

PRACODAWCA – jednostka organizacyjna, chociażby  nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

PRACOWNIK – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (bez znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu).

Starosta na wniosek pracodawcy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na które składają się:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.

Wysokość dofinansowania:

 • Mikroprzedsiębiorca (pracodawca zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub bilans firmy nie przekracza 2 mln EUR) może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości 100 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 • Pozostali pracodawcy otrzymują dofinansowanie w wysokości  80 % nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określająca prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 kodeksu pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. W przypadku o którym mowa powyżej pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1265 i 1149);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dn. 14.05.2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z  2018, poz. 117);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., str. 9);
 • Ustawa z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Ustawa z dn. 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

 


Druki do pobrania:

Wytworzył:
Anna Kucharska
(2017-01-02)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2014-10-28 08:45:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-08-01 12:28:11)