Zgłoszenie miejsca pracy

Prawa i obowiązki związane ze zgłoszeniem oferty pracy

Zgłoszenia krajowej oferty pracy można dokonać w formie:

  • papierowej (wysyłając zgłoszenie oferty pracy faxem, mailem lub składając osobiście)
  • elektronicznej za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl
  • telefonicznie

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, gdy pracodawca:

  • w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
  • zawarł w ogłoszeniu krajowej oferty pracy wymagania naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, które mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, pracodawca będzie zobowiązany uzupełnić zgłoszenie. Nieuzupełnienie zgłoszenia, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia spowoduje, że oferta pracy nie będzie przyjęta do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

Podstawa prawna:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposoby prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667)

plik doc - Zgłoszenie oferty pracy/informacji o wolnym miejscu zatrudnienia/oferty pracy tymczasowej_druk do pobrania Zgłoszenie oferty pracy/informacji o wolnym miejscu zatrudnienia/oferty pracy tymczasowej_druk do pobrania
(63.5 KB)
zgloszenie oferty pracy PUP dla PWZ_01.01.2018.doc (63.5KB)
Wytworzył:
Dorota Dragan
(2017-12-29)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2017-12-29 12:43:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-12-29 12:44:06)
Wytworzył:
Dorota Dragan
(2015-04-29)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2015-04-29 08:34:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-12-29 12:41:06)