Refundacja kosztów za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego  informuje o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia do programu, który jest finansowany ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018. Zgodnie z art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn zm.) okres finansowania refundacji kończy się w dniu 31 grudnia 2018 r.


Zasady refundacji kosztów poniesionych za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Informacje ogólne

Podstawa prawna: art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)

Wniosek o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez pracodawcę lub przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wnioskodawca nie może w ciągu tego okresu zmniejszyć stanu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Do pracodawcy lub przedsiębiorcy nie może zostać skierowana osoba, która pozostawała w zatrudnieniu u wnioskodawcy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Starosta kieruje do pracodawcy lub przedsiębiorcy na rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie 5 kandydatów, na jedno stanowisko pracy, spośród których wybierany jest kandydat zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w ww. wniosku.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 90 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w związku z brakiem odpowiednich kandydatów, zostaje on wycofany z dalszej realizacji. Pracodawca lub przedsiębiorca zostanie poinformowany odpowiednim pismem, o wyłączeniu wniosku.

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje przez okres 12 miesięcy.

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie okresu przysługiwania refundacji przez okres 12 miesięcy.

Pracodawca lub przedsiębiorca  obowiązany jest  do zwrotu otrzymanych środków w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz  z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji:

  • niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie refundacji wynagrodzenia,
  • nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania refundacji wynagrodzenia.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu przyznanej refundacji wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

  1. zatrudni innego bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku:
    • rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego ,
    • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,
    • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy ze skierowanym bezrobotnym.
  2. brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Refundacja kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Umowy o refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Koszty wynikające z zawartych umów finansowane są w ramach Funduszu Pracy w latach 2016 – 2018.


Do pobrania

Wytworzył:
Magdalena Bartosik
(2015-12-09)
Udostępnił:
Katarzyna Kun
(2015-12-09 19:25:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-01-10 15:00:26)