Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 50+

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 23.07.2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Informacja o wznowieniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 04.01.2018 r. wznawia przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnionego skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.


Zasady dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

ZASADY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA.

Informacje ogólne

Podstawa prawna: art. 60d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia to świadczenie, które może być przyznane pracodawcy lub przedsiębiorcy. Dofinansowanie to przysługuje przez okres:

 • 12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
 • 24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia może być uwzględniony w przypadku prowadzenia przez pracodawcę lub przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wnioskodawca nie może w ciągu tego okresu zmniejszyć stanu zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników. Do pracodawcy lub przedsiębiorcy nie może zostać skierowana osoba, która pozostawała w zatrudnieniu u wnioskodawcy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Starosta kieruje do pracodawcy lub przedsiębiorcy na rozmowy kwalifikacyjne maksymalnie 5 kandydatów, na jedno stanowisko pracy, spośród których wybierany jest kandydat zgodnie z kwalifikacjami zawartymi w ww. wniosku.

Jeżeli nie zostanie zawarta umowa w ciągu 90 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w związku z brakiem odpowiednich kandydatów, zostaje on wycofany z dalszej realizacji. Pracodawca lub przedsiębiorca zostanie poinformowany odpowiednim pismem, o wyłączeniu wniosku.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres :

 • 6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 12 miesięcy,
 • 12 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 miesiące.

Pracodawca lub przedsiębiorca jest  obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji:

 • niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszego zatrudnienia następującego po okresie dofinansowania wynagrodzenia,
 • nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia.

Pracodawca zobowiązany jest zwrócić 50% łącznej kwoty wypłaconego dofinansowania wynagrodzenia wraz z odsetkami  ustawowymi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji, gdy utrzyma zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres  przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę dalszego okresu zatrudnienia, tj. odpowiednio co najmniej 3 miesiące lub 6 miesięcy.

Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu przyznanego dofinansowania wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

 1. zatrudni bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione w wyniku:
  • rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego,
  • wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy ze skierowanym bezrobotnym.
 2. brak jest możliwości skierowania do pracodawcy odpowiedniego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, posiadającego kwalifikacje i wymagania, określone przez pracodawcę we wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.


Do pobrania

Wytworzył:
Magdalena Bartosik
(2015-12-31)
Udostępnił:
Katarzyna Kun
(2015-12-31 19:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Jakub Winterot
(2019-01-22 12:43:29)