Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)_2017

Informacja o projekcie w 2017 roku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy  Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w roku 2017 realizuje projekt pozakonkursowy o nazwie: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Grupę docelową projektu stanowi 67 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Projekt  przewiduje:

  • Szkolenia dla 20 osób,      
  • Staże  dla  30 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 17 osób.

Wyżej wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla złagodzenia sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne nabędą kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb pracodawców, podejmą zatrudnienie lub własną działalność gospodarczą.

Projekt zakłada:

  • ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%,
  • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,
  • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%

Wartość realizacji projektu w 2017 r. wynosi: 757 497,26 zł, w tym dofinansowanie z UE: 638 418,69 zł.

Wytworzył:
Małgorzata Tomaszewska
(2017-01-02)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2017-01-03 12:27:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-07-28 09:50:16)