Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM)_2017

Informacja o projekcie w 2017 roku

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego realizuje od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.  projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.
Grupą docelową projektu są 103 osoby bezrobotne zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób należących do grup defaworyzowanych zarejestrowanych w PUP tj.:

  • kobiet,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób w wieku 50 lat i więcej,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • szkolenia,
  • staże.

Wartość projektu wynosi: 1 121 186,94 zł, w tym dofinansowanie z UE: 896 949,55 zł.

Wytworzył:
Małgorzata Tomaszewska
(2017-01-02)
Udostępnił:
Barbara Salak
(2017-01-03 12:38:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-07-28 09:51:23)