Rejestracja

Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotnej lub poszukującej pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 1299)

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy – po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy, że przekazane przez nią dane są prawdziwe.

Dokumenty wymagane do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (oryginały do wglądu):

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 3. książeczkę wojskową lub zaświadczenie z WKU, w przypadku osób odbywających służbę wojskową,
 4. świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień:
  • Osoba, która prowadziła działalność gospodarczą przedkłada decyzję o wykreśleniu z ewidencji, bądź decyzję o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z zaświadczeniem z ZUS o okresach, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru. W  przypadku  osób  współpracujących  -  zaświadczenie  z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru,
  • osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.:3/4 czy 1/2 etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiąganych przychodów brutto z rozbiciem na poszczególne miesiące wraz z informacją o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
  • osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru,
  • w przypadku osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy należy dostarczyć decyzję o przyznaniu i wstrzymaniu renty z tytułu niezdolności do pracy lub zaświadczenie o okresie jej pobierania,
  • osoba, która przebywała w areszcie śledczym lub zakładzie karnym przedkłada świadectwo zwolnienia z aresztu śledczego lub zakładu karnego. Ponadto osoby, które wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności przedkładają zaświadczenie o okresie wykonywania pracy z podaniem wysokości uzyskanego wynagrodzenia z wyszczególnieniem każdego miesiąca oraz z informacją o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 5. osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,
 6. osoba, która pobierała, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłek stały przedkłada zaświadczenie o okresie jego pobierania lub decyzję o jego wstrzymaniu

(§ 3 ust. 1 Rozp. I)

UWAGA!

Rejestracji nie dokona się w przypadku nie przedłożenia dokumentów, a także w przypadku odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

Wytworzył:
Małgorzata Tomaszewska
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-23 10:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2016-06-29 10:14:37)