Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli (art.71, ust.1 i 2 ustawy):

 1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 2. w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,
  • wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
  • był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy
  • pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby, rentę szkoleniową oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenie rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę
  • świadczenie usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy a dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
  • pobieranie renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej,
  • sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1997 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.)

Okres pobierania zasiłku

Na obszarze działania PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu okres pobierania zasiłku wynosi:

 • 180 dni (art. 73 ust. 1 pkt 1)
 • 365 dni (art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy)
  • dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia i posiadających jednocześnie 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
  • dla bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
  • dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:

 • 90 dni, gdy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron (art. 75 ust.2 pkt 2 ustawy),
 • 180 dni, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia (art. 75 ust 2. pkt 3 ustawy),
 • okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie(art. 75 ust. 2 pkt 4 ustawy),
 • okresu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

UWAGA!

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku o których mowa w art. 75 ust. 1-3.

Ile wynosi zasiłek

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki - www.psz.praca.gov.pl

Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:

 • do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 2 ustawy),
 • od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 1 ustawy),
 • co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego (art. 72 ust. 3 ustawy).

Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu (art. 72 ust. 6, 8, 9 i 10 ustawy).

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zgłosiła ten fakt do urzędu pracy w obowiązującym terminie, przepracowała mniej niż 365 dni, zgłosi się do urzędu pracy celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od dnia ustania zatrudnienia i przedstawi świadectwo pracy (lub inny dokument), posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobranego wcześniej świadczenia (art.73 ust. 5 ustawy).

Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4 (art. 73 ust. 7 ustawy).

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:

 • upłynie okres, na który został on przyznany,
 • osoba nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy,
 • osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
 • po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie (art. 75 ust. 1, pkt 1 i 1a ustawy).
Wytworzył:
Małgorzata Tomaszewska
(2015-08-20)
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-23 10:19:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-08-20 21:11:28)