Szkolenia informacje ogólne

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 30 marca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy, z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Informacja o wznowieniu naboru wniosków od 01.02.2018 roku

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 01.02.2018 r. wznawia nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.

Logo Fundusze Europejskie

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (II)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje,
że od dnia 01.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.

osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna*

lub/i
osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

lub/i

osoba w wieku 50 lat i więcej

2.

Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 

 

*osoba długotrwale bezrobotna – pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad  12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji (liczymy okres rejestracji)


Logo POWER

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje,
że od dnia 01.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o skierowanie na szkolenia indywidualne w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.
 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.
 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) może przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne*  i z wykształceniem maksymalnie średnim.

 

*Osoba długotrwale bezrobotna

- w wieku 25-29 lat pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)

- w wieku 18-24 lata pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (łącznie z okresem bez zatrudnienia przed rejestracją w Urzędzie)


Informacja dot. szkoleń w 2018 r. z zakresu praw jazdy

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w 2018 roku z uwagi na ograniczony limit środków finansowych, nie finansuje szkoleń
z zakresu prawa jazdy kat. B, C, C+E oraz D.

Osoby ubiegające się o kurs kwalifikacji wstępnej bądź kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kategorii C, C+E lub D prawa jazdy muszą posiadać zdany egzamin państwowy na prawo jazdy danej kategorii.Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego uprzejmie informuje,
iż w związku z ograniczonym limitem środków finansowych w 2018 roku wnioski dotyczące zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia przez okres jego trwania finansowanego z Funduszu Pracy i projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego NIE BĘDĄ REALIZOWANE.


SZKOLENIE - oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych i innych osób uprawnionych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

·  braku kwalifikacji zawodowych;

·  konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;

·  utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

·  braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Powiatowy Urząd Pracy inicjuje i organizuje szkolenia w formie grupowej oraz indywidualnej.

Szkolenia grupowe - są inicjowane i realizowane zgodnie z opracowanym planem szkoleń, w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia. Informacje o organizowanych szkoleniach grupowych można uzyskać na stronie internetowej urzędu lub bezpośrednio od pracowników Urzędu. Osoba uprawniona może sama zgłosić chęć udziału w szkoleniu lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika Urzędu. Zgłoszenie na szkolenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na nie.

Szkolenia indywidualne - realizowane na wniosek osoby uprawnionej. Wnioskodawca musi wykazać celowość szkolenia poprzez uzasadnienie dotyczące celowości skierowania na wskazane szkolenie zwiększające szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoby są kierowane na szkolenia do instytucji szkoleniowych, które posiadają aktualny wpis
do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
właściwy ze względu na ich siedzibę powinny być uprawnione do prowadzenia danego rodzaju szkoleń ( stor.praca.gov.pl )

Wysokość kosztów szkoleń nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę w okresie kolejnych trzech lat.

Przy kierowaniu na szkolenia obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

O skierowanie na szkolenie mogą ubiegać się:

 

1.    osoby bezrobotne dla których ustalono profil pomocy;

2.    osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy, tj. świadczenie przyznane przez pracodawcę na wniosek pracownika, które przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,
 • są niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

3.    pracownicy lub osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowani pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Urzędzie jako bezrobotna albo poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług rynku pracy, w tym
ze szkoleń.

Szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

·  bezrobotne- finansowane są ze środków Funduszu Pracy,

·  poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia
w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Skierowanie na szkolenie, w przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego Urzędu predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskują w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

Stypendium szkoleniowe

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe finansowane ze środków Funduszu Pracy. Osobie poszukującej pracy stypendium nie przysługuje.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku dla bezrobotnych.

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Osoba, która odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji udziału w szkoleniu, z własnej winy przerwała szkolenie lub po skierowaniu nie podjęła szkolenia zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od dnia odmowy, przerwania szkolenia lub od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

·  120 dni w przypadku pierwszej odmowy/ przerwania/ rezygnacji

·  180 dni w przypadku drugiej odmowy/ przerwania/ rezygnacji

·  270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy/ przerwania/ rezygnacji

Nie podjęcie szkolenia, przerwanie szkolenia bądź złożenie wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez Urząd (w tym złożenie rezygnacji ze szkolenia) skutkuje pozbawieniem statusu poszukującego pracy na okres 120 dni od następnego dnia po dniu przerwania, nie podjęcia szkolenie lub od dnia złożenia wniosku o rezygnację.

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
NIE REFUNDUJE KOSZTÓW SZKOLEŃ OSÓB, KTÓRE PODJĘŁY SZKOLENIE BEZ UPRZEDNIEGO SKIEROWANIA Z URZĘDU.

OSOBY BEZROBOTNE BIORĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH
I FINANSOWANYCH PRZEZ INNY PODMIOT NIŻ URZĄD, MAJĄ OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA URZĘDU O UDZIALE W SZKOLENIU W TERMINIE 7 DNI PRZED DNIEM ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA.

 

Podstawa Prawna:

·         Ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. poz. 667),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r.
  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
  i dodatku aktywizacyjnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

Szczegółowa procedura organizacji szkoleń zawarta jest w „Zasadach organizacji szkoleń w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 122 lub pod
nr tel. 22 725-42-91 wew. 120


Druki do pobrania na 2018 r.

Wytworzył:
Anna Kucharska
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-24 09:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-08-30 16:14:46)