Status osoby bezrobotnej

Status osoby bezrobotnej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy)

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:

 • Ukończyła 18 lat;
 • Nie osiągnęła wieku emerytalnego;
 • Nie pobiera nauki w systemie stacjonarnym;
 • Jest gotowa i zdolna do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie czy służbie, w przypadku osób niepełnosprawnych w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy;
 • Nie jest zatrudniona, tj. nie pozostaje w stosunku pracy, w stosunku służbowym;
 • Nie wykonuje innej pracy zarobkowej, tj. nie ma zawartej umowy cywilnoprawnej, w tym: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, umowy o dzieło albo nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
 • Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia;
 • Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia przedemerytalnego;
 • Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • Nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej;
 • Nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 • Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód ten nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 • Nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
 • Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 • Nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
 • Nie uzyskuje miesięcznie (z innego tytułu niż praca) przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, oraz nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • Zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania powiatowym urzędzie pracy.

Utrata statusu osoby bezrobotnej

Utrata statusu osoby bezrobotnej następuje w przypadku:

 1. Nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy;
 2. Odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie; poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
 3. Niestawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego od dnia niestawienia się odpowiednio na okres wskazany w pkt 1;
 4. Przerwania z własnej winy programu przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego,
 5. Przerwania w własnej winy szkolenia, stażu lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się odpowiednio na okres wskazany w pkt 2;
 6. Po skierowani nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych;
 7. Otrzymania z Funduszu Pracy lub PFRON-u środków lub pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
 8. Otrzymania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy);
 9. Podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 10. Rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisania kontraktu socjalnego; pozbawienie statusu następuje następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 11. Odmowy bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 12. Przerwanie z własnej winy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej;
 13. Niestawienia się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania;
 14. Nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, renty szkoleniowej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego;
 15. Uzyskania przychodu z tytułu innego niż praca, który przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia;
 16. Tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;
 17. Otrzymania zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu maksymalnego okresu jego pobierania;
 18. Niezdolności do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 19. Nie przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA;
 20. Złożenia wniosku o pozbawienie statusu.
Wytworzył:
Małgorzata Tomaszewska
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2004-02-26 11:13:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Kun
(2015-08-20 19:41:44)