Dodatki aktywizacyjne

Dodatek aktywizacyjny - informacje ogólne

 1. Dodatek aktywizacyjny zwany w dalszej treści „dodatkiem" przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w okresie pobierania tego zasiłku:

 1. w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

 1. Dodatek przyznawany jest na wniosek bezrobotnego po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz w odniesieniu do osób, o których mowa w pkt 1 lit. a po dostarczeniu zaświadczenia o wysokości osiąganego wynagrodzenia. .Przyznanie dodatku następuje od dnia złożenia wniosku.

 2. Wnioski o przyznanie „dodatku” wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie w danym okresie oraz zaświadczenie o wysokości osiąganego wynagrodzenia składa się bądź przesyła do siedziby tut. urzędu na formularzu opracowanym przez urząd.

 3. Wysokość dodatku w przypadku gdy:

 1. bezrobotny podjął zatrudnienie w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi różnicę miedzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem nie więcej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;

 2. bezrobotny z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową stanowi do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 1. Wypłata dodatków następuje z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez Powiatowy Urząd Pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

 2. Wstrzymanie wypłaty dodatku następuje w przypadku gdy, do trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca świadczeniobiorca nie przedłoży:

 1. zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia za miesiąc poprzedni;

 2. zaświadczenia od pracodawcy o wysokości wynagrodzenia brutto (dotyczy osób wymienionych w pkt 1 lit. a).

 1. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

 1. skierowania bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane;

 2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

 3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

 4. przebywa na urlopie bezpłatnym.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie tut. Urzędu, pok. 118 lub 119 oraz telefonicznie: 22 725-42-91 w. 116 lub 117.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 z 645 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1189).

Do pobrania:

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2006-01-27 14:46:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-03-01 11:53:31)