Stypendium z tytułu dalszej nauki

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od dnia 30 marca 2018 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Przyjmowanie wniosków w przedmiotowej sprawie zostaje wstrzymane do odwołania.


Stypendium z tytułu dalszej nauki - informacje ogólne

Warunki otrzymania stypendium

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego podjęła dalszą naukę:

·  w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub

·  w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

Wysokość stypendium:

100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Okres przysługiwania:

·  Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,

·  Prawo do stypendium przysługuje pod warunkiem, że nie zajdą okoliczności powodujące jego utratę (stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki),

·  Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania,

·  Osobie, która w trakcie pobierania stypendium podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalności gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

·  Osoba, która utraciła status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do stypendium na czas skrócony o okres pobieranego wcześniej świadczenia.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są osoby bezrobotne, dla których ustalono II profil pomocy.

Procedura przyznawania i wypłacania stypendium:

·  Wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki wraz z załącznikami;

·  Urząd Pracy powiadamia osobę bezrobotną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów;

·  Wydanie decyzji o przyznaniu stypendium;

·  Stypendium wypłacane jest z dołu, za okresy miesięczne, w ustalonych terminach,
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który stypendium jest wypłacane;

·  Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest dokumentować fakt kontynuowania nauki za każdy miesiąc kalendarzowy przez okres na który przyznano stypendium, w terminie do 3 dnia roboczego następnego miesiąca, poprzez złożenie stosownego oświadczenia.

Podstawa prawna:

§ Art. 55 ustawy z dn. 20.04. 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017 r., poz. 1065 późn. zm.);

§ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18.09.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 122 lub pod nr tel. 22 725-42-91 wew. 120.


Dokumenty do pobrania na 2018 r.:

Wniosek o przyznanie stypendium na podjęcie dalszej nauki (DOC, 50KB)

Oświadczenie o dochodach rodziny (DOC, 46KB)

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2006-01-30 14:35:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-03-30 12:30:09)