☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej..

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Salak, b.salak@pupblonie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 725 42 91 wew. 113. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego położony jest w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 131A. Stanowi on prawe skrzydło gmachu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, patrząc z kierunku ul. Poznańskiej. Do budynku jest samodzielne wejście.

Urząd ma dogodne połączenie drogowe z głównego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Poznańskiej. Do Urzędu można dojechać komunikacją publiczną oraz samochodem korzystając z dwóch dróg dojazdowych.

Budynek jest wyraźnie oznakowany, przy wejściu znajduje się tablica informacyjna.

Do budynku zapewnione zostało bezkonfliktowe wejście. Nawierzchnia przed wejściem jest płaska, utwardzona i wyłożona kostką betonową.

Budynek, w którym znajduje się Urząd posiada trzy kondygnacje: piwnicę, parter i piętro. Drzwi wejściowe do budynku są szklane, pierwsze od ulicy otwierają się automatycznie, drugie manualnie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia. Prowadzi do niego hol, który posiada dwie pary szklanych drzwi otwieranych manualnie.

Szerokość holu, korytarzy i aranżacja przestrzeni zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma powiększonych napisów i oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Urząd wyposażony jest w dwie toalety ogólnodostępne, w tym jedną toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking znajduje się vis a vis Urzędu, prowadzi do niego oznakowane i wywyższone ponad jezdnię przejście dla pieszych. Na parkingu znajdują się 3 wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz stojak na rowery.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa. Osoba niepełnosprawna odpowiedzialna jest za szkody wyrządzone przez psa.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,osoba uprawniona, tj. doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z usług tłumacza migowego w kontakcie z Urzędem. W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego osoby uprawnione mają zapewnioną pomoc w postaci tłumacza polskiego języka migowego on-line.

Z usługi można skorzystać poprzez zgłoszenie się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 131A w godzinach 8:00-14:00, gdzie znajduje się stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Potrzebę skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza on-line należy zgłosić co najmniej 1 dzień roboczy przed planowaną wizytą w urzędzie: pocztą elektroniczną na adres e-mail: wabl@praca.gov.pl, lub faksem 22 725 41 44 wew. 106, lub telefonicznie bądź SMS na nr tel. 606 790 667. Zgłoszenie powinno obejmować następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail lub numer tel. kontaktowego.

Informacja o wyznaczeniu Koordynatora ds. dostępności

Pani Barbara Salak-Koordynator ds. dostępności w PUP dla PWZ

Tel. 22 725 42 91 wew. 113

mail: b.salak@pupblonie.pl

Wytworzył:
(2015-08-07)
Udostępnił:
Kun Katarzyna
(2015-08-07 20:24:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Salak Barbara
(2021-03-30 12:28:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2242213