☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty w ramach POWER

s

„ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (IV)”

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)” w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.


Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Co najmniej 20% uczestników projektu stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • szkolenia,
  • staże,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • prace interwencyjne.

 

Projekt zakłada realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla:

  • osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym: osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – 44%,
  • pozostałych osób nienależących do ww. grupy – 59,5%.

 

Wartość realizacji projektu wynosi: 2 896 859,95 zł, w tym dofinansowanie z UE:  2 441 473,57 zł.


 

Wytworzył:
Jakub Winterot
Udostępnił:
Winterot Jakub
(2019-08-06 14:41:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Winterot Jakub
(2019-08-06 14:42:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2242213