☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w Powiatowym Urzędzie Pracy dla powiatu Warszawskiego Zachodniego

pełni Pan Arkadiusz Zieliński

e-mail: iod@pupblonie.pl

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr119/1), zwane dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego działający z upoważnienia Starosty Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 131A. 

 2)z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pupblonie.pl.

 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z  2017 r. poz. 1065 ze zm.), aktów wykonawczych
i innych przepisów prawa.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do:

  • wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy,
  • wykonania określonych prawem do zadań dla dobra publicznego,
  • wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudniania pracowników lub innych osób.

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich przetwarzania zgodnie
z obowiązującą Instrukcja kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 

 Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo na adres:
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego ul. Poznańska 131A, 05-085 Ożarów Mazowiecki lub za pomocą platformy e-PUAP.

 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Wytworzył:
Jakub Winterot
Udostępnił:
Winterot Jakub
(2019-07-26 07:56:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Winterot Jakub
(2019-07-26 07:56:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2242213