☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty w ramach RPO WM

 

s

 

 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)”

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2019 r.
do 31.12.2020 r. realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” w ramach
Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących
do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.

 

Grupę docelową w projekcie stanowią 94 osoby bezrobotne (48K/46M) zarejestrowane w PUP
w wieku 30 lat i więcej, należące do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

- osób w wieku 50 lat i więcej,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

- kobiet,

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia nienależących do ww. grup,
z zastrzeżeniem, że ich udział nie przekroczy 20% ogólnej liczby uczestników projektu,
i mogą być objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Do projektu mogą zgłaszać się osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie mazowieckim (powiat warszawski zachodni),

- są osobami powyżej 30 roku życia,

- nie pracują i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

 

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • staże,
  • szkolenia.

 

Dane kontaktowe osób przeprowadzających rekrutację do projektu

  • dane kontaktowe

 

Harmonogram realizacji projektu

  • harmonogram realizacji projektu

 

Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

- odsetek osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które podjęły zatrudnienie
po zakończeniu, przerwaniu bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 45%,

- odsetek pozostałych osób, nienależących do ww. grup, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu, przerwaniu, bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 60%.

 

Wartość Projektu PUP wynosi: 1 197 959,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 958 367,20 zł.

Załączniki:

Dane Kontaktowe

Harmonogram realizacji projektu

Wytworzył:
Jakub Winterot
Udostępnił:
Winterot Jakub
(2019-08-06 14:41:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Winterot Jakub
(2019-08-06 14:41:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2242213