☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Środa 22.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2019

ff

 

 „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie warszawskim zachodnim (III)”

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. realizuje projekt pozakonkursowy: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (III)” w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących
do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim.

Wsparciem zostaną objęte osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, należące
do co najmniej jednej z grup defaworyzowanych:

-osób w wieku 50 lat i więcej,

-osób z niepełnosprawnościami,

-osób długotrwale bezrobotnych,

-osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,

-kobiet,

oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku pomiędzy 30 a 49 rokiem życia nienależących do ww. grup,
z zastrzeżeniem, że ich udział nie przekroczy 20% ogólnej liczby uczestników projektu, i mogą być objęci wsparciem jedynie w postaci szkoleń i jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Przewidziane formy wsparcia w ramach projektu to:

  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • szkolenia w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • szkolenia,
  • staże.

Projekt zakłada realizację następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

- odsetek osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), które podjęły zatrudnienie po zakończeniu, przerwaniu bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 45%,

- odsetek pozostałych osób, nienależących do ww. grup, które podjęły zatrudnienie po zakończeniu, przerwaniu, bądź w czasie kontynuacji udziału w projekcie – na poziomie co najmniej 60%.

Wartość projektu wynosi: 1 364 576,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 091 661,00 zł.


 
 
ilość odwiedzin: 1856251

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X