Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 23.11.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

UWAGA ! : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 12 września 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO).


Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

 

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 7 września 2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO).

W ramach naboru przyznanych zostanie 8 dotacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 23 550,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria:

 1.  

 • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna

 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie

 • lub/i kobieta w wieku 30 lat i powyżej posiadająca wyższe lub policealne wykształcenie

 • lub/i osoba w wieku 50 lat i więcej
 1. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 • długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze PUP nieprzerwanie 12 miesięcy),
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z niepełnosprawnościami.

Z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji indywidualnych o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) oraz Funduszu Pracy-Rezerwa

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 07.08.2017r. – 11.08.2017r. odbędzie się nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

W ramach naboru przyznanych zostanie:

 1. 10 dotacji z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO).

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria:

 1.  

 • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna

 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami
 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie
 • lub/i kobieta w wieku 30 lat i powyżej posiadająca wyższe lub policealne wykształcenie
 • lub/i osoba w wieku 50 lat i więcej
 1. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 •  długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze PUP nieprzerwanie 12 miesięcy),

 • w wieku 50 lat i więcej,

 • z niepełnosprawnościami.

 1. oraz 5 dotacji z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.


Odwołanie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) oraz Funduszu Pracy-Rezerwa

UWAGA ! : Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w związku z uchyleniem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z art. 3 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (Dz.U. poz. 1292) nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis ogłoszony w terminie 17–21.07.2017 r. zostaje odwołany. Kolejny termin naboru będzie znany w momencie ogłoszenia aktu wykonawczego.


Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) oraz Funduszu Pracy-Rezerwa

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 17.07.2017r. – 21.07.2017r. odbędzie się nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

W ramach naboru przyznanych zostanie:

 1. 10 dotacji z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO).

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria:

 1.  

 • osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna

 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami
 • lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie
 • lub/i kobieta w wieku 30 lat i powyżej posiadająca wyższe lub policealne wykształcenie
 • lub/i osoba w wieku 50 lat i więcej
 1. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

 •  długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze PUP nieprzerwanie 12 miesięcy),

 • w wieku 50 lat i więcej,

 • z niepełnosprawnościami.

 1. oraz 5 dotacji z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w dniu 10 lipca 2017r.  o godz. 10.00 w pok. nr 125 (Sala Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 9 maja 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja wznowieniu naboru Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo projektu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 8 maja 2017 r. wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach naboru przyznanych zostanie 1 dotacja.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.

 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Wstrzymanie przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)"

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UWAGA: Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 28 kwietnia 2017 r. wstrzymuje przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

logo projektu

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że od 13 marca 2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełnić łącznie warunki pkt 1-4, a dodatkowo osoby w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) warunek pkt 5:

 1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP.

 2. Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

 3. Osoba nie uczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

 4. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

 5. Osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji.

Priorytetowymi grupami wsparcia w projekcie są osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Z uwagi na otwarty nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej istnieje możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych roboczych oraz ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Informacja dotycząca 1 edycji przyjmowania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 20.02.2017r. - 24.02.2017r. odbędzie się nabór Wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis dla osób powyżej 30 roku życia.

W ramach naboru przyznanych zostanie 5 dotacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.
 

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w dniach 13.02.2017 r. i 14.02.2017 r. o godz. 10.00 w pok. nr 125 (Sala Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


Ważne

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Poszczególne kartki nie mogą być umieszczone w oddzielnych koszulkach.


Informacja ogólna

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego wysokość środków nie może przekraczać: 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni, 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.


Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, może złożyć do Urzędu Pracy Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminach ogłoszonych przez Starostę.

Wniosek ten określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W momencie składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób, zakładający kompletne przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał, swoich możliwości i ograniczeń na nim).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia - psz.praca.gov.pl


Dokumenty do pobrania obowiązujące w 2017 r.

 1. załącznik 1 (DOC, 35KB)
 2. załącznik 2 (DOC, 33KB)
 3. załącznik 3 (XLS, 44KB)
 4. załącznik 4 (XLS, 36KB)
 5. załącznik 5a (DOC, 26KB)
 6. załącznik 5b (PDF, 248KB)
 7. załącznik 6 (DOC, 32KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2006-02-14 11:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2017-09-12 09:14:37)
 
 
ilość odwiedzin: 1445034

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X