Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu

Wtorek 23.09.2014

zaawansowane

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

Wnioski można składać w pok. nr 6 (sekretariat) w następującym terminie:

I edycja 17-21 luty 2014 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

II edycja 05-09 maja 2014 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

III edycja 18-22 sierpnia 2014 r. - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejne edycje zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

 


 

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Poszczególne kartki nie mogą być umieszczone w oddzielnych koszulkach.


Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu informuje, iż w dniach 04 i 05.08.2014 r. o godz. 10.00 w pok. nr 14 (Centrum Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis. Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów. Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się na wybrany termin.


 logo

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu z dniem 13.01.2014 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach projektu "Bieg z przeszkodami" Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 


Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

 

informacja ogólna

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta ze środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego wysokość środków nie może przekraczać: 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni, 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po   założeniu spółdzielni.

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, zamierzający rozpocząć  działalność gospodarczą, może złożyć do Urzędu Pracy Wniosek o  przyznanie  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  w terminach ogłoszonych przez Starostę.

Wniosek ten określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła
  ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy  dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z  Regulaminem  Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej  jednorazowo środków na podjęcie działalności  gospodarczej.
W momencie składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób, zakładający kompletne przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.
Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • mocno osadzony  w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał, swoich możliwości i ograniczeń na nim).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

 

 www.psz.praca.gov.pl/main.php

 


 

Dokumenty obowiązujące w 2014 r. (pliki do pobrania)

 

 

www.psz.praca.gov.pl/main.php

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2006-02-14 11:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Salak
(2014-09-12 09:41:28)
DRUKUJ Drukuj   
 
 

ilość odwiedzin: 712699