Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Herb Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Czwartek 22.02.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Informacja o naborze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, że w okresie 19.02.2018r. – 23.02.2018 r. odbędzie się nabór  wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

W ramach naboru przyznanych zostanie:

1.   13 dotacji z projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (II)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(RPO).

logo-Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego(RPO

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP spełniających poniższe kryteria:

a. 

·  osoba w wieku 30 lat i powyżej długotrwale bezrobotna

·  lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej z niepełnosprawnościami

·  lub/i osoba w wieku 30 lat i powyżej posiadająca maksymalnie średnie wykształcenie

·  lub/i kobieta w wieku 30 lat i powyżej posiadająca wyższe lub policealne wykształcenie

·  lub/i osoba w wieku 50 lat i więcej

b.     Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane do udziału w projekcie osoby bezrobotne:

·   długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze PUP nieprzerwanie 12 miesięcy),

·  w wieku 50 lat i więcej,

·  z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o składanie wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis w wymienionym terminie, w pok. nr 128 (sekretariat).

Informujemy, że maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego we wskazanym powyżej terminie nie może przekroczyć 23 550,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych).

Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Spotkanie informacyjne dot. wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w dniu 12.02.2018r.  o godz. 10.00 w pok. nr 125 (Sala Aktywizacji Zawodowej) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wypełniania Wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Poza powyższym terminem nie ma możliwości konsultowania roboczych ani ostatecznych wersji składanych dokumentów.

Prosimy osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu: 22 725 42 91 wew. 110.


 

Ważne

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis powinien być zszyty lub trwale połączony w inny sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

Poszczególne kartki nie mogą być umieszczone w oddzielnych koszulkach.


Informacja ogólna

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku, gdy działalność podejmowana jest na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego wysokość środków nie może przekraczać: 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka-założyciela spółdzielni, 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka spółdzielni przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.


Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bezrobotny zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, zamierzający rozpocząć działalność gospodarczą, może złożyć do Urzędu Pracy Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w terminach ogłoszonych przez Starostę.

Wniosek ten określa:

 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • rodzaj załączników, które należy dołączyć (np. niezbędnych zezwoleń, odbytych szkoleń).

Przed złożeniem Wniosku, należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie przyznawania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W momencie składania, Wniosek powinien być przygotowany przez Wnioskodawcę w sposób, zakładający kompletne przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że Wnioskodawca zaplanował poszczególne kroki i rozwiązania oraz podjął wszelkie niezbędne decyzje, dotyczące założenia i prowadzenia własnej działalności.

Wniosek stanowi opisową formę biznesplanu i składa się z kilku części. Każda z nich została opatrzona instrukcją, którą należy uważnie przeczytać i dokładnie zastosować się do jej wymogów, gdyż większość jej zaleceń stanowi przedmiot formalnej oceny Wniosku.

Przygotowany Wniosek powinien być:

 • spójny (gwarancję spójności daje dobrze przemyślana koncepcja przedsięwzięcia),
 • dawać klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność i miejsca, które na tym rynku widzi dla siebie Wnioskodawca,
 • mocno osadzony w realiach (gwarancję tego daje dobrze przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań; jest to również wyraz świadomości Wnioskodawcy dotyczący wiedzy na temat rynku, na którym będzie działał, swoich możliwości i ograniczeń na nim).

Kwota przeciętnego wynagrodzenia - psz.praca.gov.pl


Dokumenty do pobrania obowiązujące w 2018 r.

 1. załącznik 1 (DOC, 35KB)
 2. załącznik 2 (DOC, 33KB)
 3. załącznik 3 (XLS, 44KB)
 4. załącznik 4 (XLS, 36KB)
 5. załącznik 5a (DOC, 26KB)
 6. załącznik 5b (PDF, 248KB)
 7. załącznik 6 (DOC, 32KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Kucharska
(2006-02-14 11:54:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Sajdak
(2018-02-12 19:07:06)
 
 
ilość odwiedzin: 1527402

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X